Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – nobilitacje szlacheckie i arystokratyczne

BPSK nr 1022
LDKD #31210

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 2 sierpnia 2009 roku

Ja, Robert markiz van Buuren, Regent Królestwa, sprawując swój Urząd z
Woli i w Imieniu

Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura, Króla Dreamlandu, Najwyższego
Zwierzchnika Furlandii, Morlandu, Luindoru, Surmali i Weblandu,
Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii
Królestwa, etc.

postanawiam, co następuje:

I.      Nadaję następujące tytuły honorowe:
(1)     Alchien książę d`Archien otrzymuje tytuł arcyksięcia, znany będzie
odtąd jako Alchien arcyksiążę d`Archien;
(2)     Paweł Erwin markiz de Archien – Liberi otrzymuje tytuł diuka,
znany będzie odtąd jako Paweł Erwin diuk de Archien – Liberi;
(3)     Paweł Wercyngetoryks hrabia Krieg d. Milewski otrzymuje tytuł
markiza, znany będzie odtąd jako Paweł Wercyngetoryks markiz Krieg d.
Milewski;
(4)     Paul hrabia von Panevnick otrzymuje tytuł markiza, znany będzie
odtąd jako Paul markiz von Panevnick;
(5)     Marion wicehrabina Cirilla otrzymuje tytuł hrabiny, znana będzie
odtąd jako Marion hrabina Cirilla;
(6)     Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki otrzymuje tytuł hrabiego, znany
będzie odtąd jako Krzysztof hrabia Jazłowiecki;
(7)     Etherard baron de Godwin otrzymuje tytuł wicehrabiego, znany
będzie odtąd jako Etherard wicehrabia de Godwin.

II.     Zobowiązuję uhonorowanych do zgłoszenia się do Heroldii Królestwa
niezwłocznie po złożeniu przysięgi wierności, celem dokonania
stosownych ustaleń co do herbu, a jeżeli już taki posiadają – co do
jego odpowiedniej modyfikacji.

III.    Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.