Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SP IV/2009 [PGK v. Kalicki]

BPSK nr 1047
LDKD #31229

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 5 sierpnia 2009 roku

Sąd Prowincji w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Pokoju Martin markiz van Buuren

po rozpoznaniu na rozprawie dniach: 31 lipca 2009 – 5 sierpnia 2009 roku
sprawy: IV/2009
z oskarżenia: Prokuratora Generalnego Królestwa
przeciwko: Józefowi markizowi Kalickiemu
oskarżonemu o to, że: w dniu 22 kwietnia 2008 roku o godzinie 23:20 i 25 kwietnia o godzinie 02:13 w systemie newsów strony głównej Królestwa Dreamlandu: http://www.dreamland.net.pl/index.php?id=news&nws=653, w czasie trwania referendum ogólnonarodowego (21 – 28 kwiecień 2008 roku) publicznie prowadził kampanię w związku ze sprawą poddaną pod referendum, co wypełnia znamiona czynu zabronionego z art. 16 DK z dnia 28 marca 2008 roku o referendum ogólnonarodowym;

orzeka, co następuje:

I. Oskarżonego Józefa markiza Kalickiego uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu, wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 16 DK z dnia 28 marca 2008 roku o referendum ogólnonarodowym, i za to na tej podstawie wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 35 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 1000D;

II. Zasądza od oskarżonego Józefa markiza Kalickiego na rzecz Skarbu Królestwa – Prokuratury Generalnej Królestwa zwrot kosztów procesu.

(-) Martin markiz van Buuren
Sędzia Pokoju