Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Premier Rządu Królewskiego

BPSK nr 1056
LDKD #31316

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 19 sierpnia 2009 roku

Ja, Robert markiz van Buuren, Regent Królestwa, sprawując swój Urząd z
Woli i w Imieniu

Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura, Króla Dreamlandu, Najwyższego
Zwierzchnika Furlandii, Morlandu, Luindoru, Surmali i Weblandu,
Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii
Królestwa, etc.

postanawiam, co następuje:

I. Na skutek złożonej dymisji odwołuję z urzędu Premiera Rządu
Królewskiego Krzysztofa hrabiego Jazłowieckiego.

II. Powołuję Pawła Erwina diuka de Archien – Liberi na urząd Premiera
Rządu Królewskiego.

III. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.