Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – ministrowie Korony

BPSK nr 1059
LDKD #31319

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 19 sierpnia 2009 roku

Ja, Robert markiz van Buuren, Regent Królestwa, sprawując swój Urząd z
Woli i w Imieniu

Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura, Króla Dreamlandu, Najwyższego
Zwierzchnika Furlandii, Morlandu, Luindoru, Surmali i Weblandu,
Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii
Królestwa, etc.

postanawiam, na wniosek Premiera Rządu Królewskiego, co następuje:

I. Odwołuję urzędujących Ministrów Korony.

II. Powierzam Premierowi Rządu Królewskiego Pawłowi Erwinowi diukowi
de Archien – Liberi następujące działy administracji federalnej:
(1) informacja;
(2) praca;
(3) obywatelstwo
– i określam nazwę ministra jako organu administracji rządowej w
brzmieniu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obsługę
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzam podległemu mu
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

III. Powołuję na urząd Ministra Korony barona Taheto powierzając jemu
dział administracji federalnej: gospodarka i określam nazwę ministra
jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Gospodarki.
Obsługę Ministra Gospodarki powierzam podległemu mu Ministerstwu
Gospodarki.

IV. Powołuję na urząd Ministra Korony Etherarda wicehrabiego de
Godwina powierzając jemu następujące działy administracji federalnej:
(1) budżet;
(2) mienie Królestwa;
(3) waluta
– i określam nazwę ministra jako organu administracji rządowej w
brzmieniu: Minister Finansów. Obsługę Ministra Finansów powierzam
podległemu mu Ministerstwu Finansów.

V. Powierzam Premierowi Rządu Królewskiego Pawłowi Erwinowi diukowi de
Archien – Liberi dział administracji federalnej: sprawy zagraniczne i
określam nazwę ministra jako organu administracji rządowej w
brzmieniu: Minister Spraw Zagranicznych. Obsługę Ministra Spraw
Zagranicznych powierzam podległemu mu Ministerstwu Spraw
Zagranicznych.

VI. Powierzam Premierowi Rządu Królewskiego Pawłowi Erwinowi diukowi
de Archien – Liberi następujące działy administracji federalnej:
(1) kultura;
(2) nauka
– i określam nazwę ministra jako organu administracji rządowej w
brzmieniu: Minister Kultury i Nauki. Obsługę Ministra Kultury i Nauki
powierzam podległemu mu Ministerstwu Kultury i Nauki.

VII. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.