Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – różne urzędy

BPSK nr 1182
LDKD #32095

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 7 stycznia 2010 roku

My, Robert, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii,
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Powołujemy na urząd Moderatora Listy Dyskusyjnej Królestwa Pawła
Erwina diuka de Archien – Liberi.

II. Powołujemy na urząd Szefa Królewskich Służb Informatycznych Kazia
arcyksięcia Wichurę.

III. Powołujemy na urząd Naszego przedstawiciela w Komisji Wyborczej
Królestwa Pawła Wercyngetoryksa markiza Krieg.

IV. Powołujemy na urząd Naszego przedstawiciela w Naszej Komisji
Konstytucyjnej króla seniora Edwarda I Artura.

V. Powołujemy na urząd Sekretarza Heroldii Królestwa Martina markiza van Buuren.

VI. Powołujemy na urząd Naszego Lorda Kanclerza diuka Bagera.

VII. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Robert I, R.