Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – Traktat z P.K. Rotrią

BPSK nr 1311
LDKD #32897

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 23 maja 2010 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Morlandu,
Luindoru, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki
Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat uznaniowy pomiędzy Państwem
Kościelnym Rotria a Królestwem Dreamlandu, podpisany przez przedstawicieli
Królestwa Dreamlandu oraz Państwa Kościelnego Rotria w dniu 22 maja 2010
roku, za słuszny i celowy, ratyfikujemy go i uznajemy za wiążący.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Robert I, R.


Traktat uznaniowy pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Królestwem
Dreamlandu

Apostolskie Miasto Rotria
22 maja Roku Pańskiego 2010

Jego Świątobliwość Pius II, Patriarcha Rotrii
W imieniu własnym oraz Państwa Kościelnego Rotria,

oraz

Jego Królewska Mość Robert I, Król Dreamlandu
w imieniu własnym oraz Królestwa Dreamlandu,

zawierają  w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się  Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i
niezależne części polskiego mikroświata.
2. Wysokie Układające się  Strony wyrzekają się wszelkiej przemocy wobec
Drugiej Strony.

Art. 2.
Państwo Kościelne Rotria ma prawo wysłać do Królestwa Dreamlandu ambasadora
w celu reprezentowania swoich interesów. Królestwo Dreamlandu ma prawo
wysłać ambasadora do Państwa Kościelnego Rotria w celu reprezentowania
swoich interesów.

Art. 3.
1. Ambasador rozpoczyna swoją  działalność po otrzymaniu od głowy państwa
Strony Przyjmującej pozwolenia na swoją działalność.
2. Wniosek o pozwolenie na działalność składa minister spraw zagranicznych
Strony Wysyłającej.

Art. 4.
1. Ambasador kończy swoją  działalność:
a) poprzez odwołanie go przez władze Strony Wysyłającej,
b) poprzez odebranie mu pozwolenia na działalność przez władze Strony
Przyjmującej.
2. Strona Przyjmująca zobowiązana jest przedstawić przyczynę odebrania
pozwolenia na działalność.

Art. 5.
1. Ambasadorzy mają zapewniony immunitet dyplomatyczny w czasie pełnienia
swoich obowiązków na terenie Drugiej Strony.
2. Immunitet dyplomatyczny oznacza:
a) nie podleganie jurysdykcji karnej bądź cywilnej, chyba że sprawa jest
niezwiązana z działalnością  dyplomatyczną ambasadora,
b) prawo przemieszczanie się  po terenie całej Drugiej Strony z wyłączeniem
stref zamkniętych,
c) prawo do odmowy składania zeznań w charakterze świadka,
d) prawo do nieskrępowanego reprezentowania Państwa Wysyłającego.

Art. 6.
Wysokie Układające się  Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory
związane z postępowaniem ambasadorów w drodze dyplomatycznej.

Art. 7.
Wysokie Układające się  Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on moc
trzy dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.

Art. 8.
Traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikacji go przez Wysokie Układające się
Strony.