Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

USK zm. Regulaminu Senatu

LDKD #32766
BPSK Nr 1372

UCHWAŁA
SENATU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 14 maja 2010 roku

o zmianie Regulaminu Senatu Królewskiego.

Art. 1.
1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Senatu Regulamin Senatu z
dnia 1 kwietnia 2005 roku (j.t. z 5 kwietnia 2007; BPSK#249):
(1) Art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czynne i bierne prawo dostępu do listy Senatu przysługuje
urzędującemu Królowi, królom seniorom, posłom i senatorom.”
(2) Art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Bierne prawo dostępu do listy przysługuje każdemu obywatelowi
Królestwa; przez bierne prawo dostępu rozumie się możliwość
automatycznego otrzymywania kopii wiadomości przesłanych na adres listy
przez osoby mające czynny dostęp do listy.”

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.

Pozdrawiam
(-) Marion hrabina Cirilla
Burmistrz Cintry