Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

DK o zmianie ustawy federalnej o funkcjonariuszach Królestwa

BPSK Nr 227
LDKD # 25454

DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 1 kwietnia 2008 roku

o zmianie ustawy federalnej o funkcjonariuszach Królestwa.

My, Edward Artur, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii, etc.

na wniosek właściwego Ministra Korony stanowimy, co następuje:

Art. 1.
W ustawie federalnej z dnia 19 czerwca 2007 roku o funkcjonariuszach Królestwa dodaje się art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a.
Roszczenia o wypłatę zaległego wynagrodzenia wobec Skarbu Królestwa wygasają po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji ministra właściwego do spraw budżetu o rozpoczętej procedurze wypłat zaległych wynagrodzeń.”

Art. 2.
Wszystkie roszczenia o wypłatę zaległego wynagrodzenia wobec Skarbu Królestwa wygasają po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego dekretu.

Art. 3.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Edward I Artur, R.