Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA (Taheto)

BPSK NR 2476
FKD 23/895

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 30 października 2011 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Przywracamy obywatelstwo oraz tytuł arystokratyczny wicehrabiego Taheto, legitymującemu się Numerem Identyfikacji Mieszkańców 119697.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

_________________
(-) Robert I, R.