Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – MINISTROWIE KORONY

BPSK Nr 2491
FKD 23/940

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 13 listopada 2011 roku

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

na wniosek Premiera Naszego Rządu,

postanawiamy, co następuje:

I. Odwołujemy urzędujących Ministrów Korony.

II. Na urząd Ministra Korony powołujemy Pawła Erwina diuka de Archien – Liberi, powierzając mu dział administracji federalnej:
(a) sprawy zagraniczne
– i określamy nazwę ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Spraw Zagranicznych. Obsługę Ministra Spraw Zagranicznych powierzamy podległemu mu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

III. Na urząd Ministra Korony powołujemy Etherarda hrabiego de Godwina, powierzając mu działy administracji federalnej:
(a) budżet,
(b) gospodarka,
(c) mienie Królestwa,
(d) waluta,
(e) praca
– i określamy nazwę ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Skarbu. Obsługę Ministra Skarbu powierzamy podległemu mu Ministerstwu Skarbu.

IV. Na urząd Ministra Korony powołujemy sir Tomasza Barney’a, powierzając mu działy administracji federalnej:
(a) kultura;
(b) nauka
– i określamy nazwę ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu Minister Kultury i Nauki. Obsługę Ministra Kultury i Nauki powierzamy podległemu mu Ministerstwu Kultury i Nauki.

V. Premierowi Naszego Rządu powierzamy następujące działy administracji federalnej:
(a) obywatelstwo;
(b) sprawiedliwość
– i określamy nazwę ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Sprawiedliwości. Obsługę Ministra Sprawiedliwości powierzamy podległemu mu Ministerstwu Sprawiedliwości.

VI. Premierowi Naszego Rządu powierzamy dział administracji federalnej:
(a) informacja
– w tym zakresie obsługę powierzając Kancelarii Premiera Naszego Rządu.

VII. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

_________________
(-) Robert I, R.