Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji traktatu o wzajemnym uznaniu (Hirshbergia-Weerland)

 BPSK nr 3286
FDKD nr 23/2120
POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 11 marca 2013 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Królestwem Dreamlandu i Królestwem Elderlandu, a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirshbergii i Weerlandu, podpisany przez przedstawicieli Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu oraz Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu 11 lutego 2013 roku, za słuszny i celowy, ratyfikujemy go i uznajemy za wiążący.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.

TRAKTAT
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy
Królestwem Dreamlandu i Królestwem Elderlandu a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirshbergii i Weerlandu

W dniu 11 lutego 2013 roku
w Hishbergu-Akropolis
Wysokie Układające się Strony:
JKM Marcin I Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, etc.,
w imieniu własnym, Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu;
oraz
JKM Arkadiusz II Filip, Król Hirshbergii i Weerlandu, etc.
w imieniu własnym i Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu;
reprezentowani przez swych pełnomocników,
którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,
zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Dreamlandu w Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirshbergii i Weerlandu oraz przedstawicielstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hishbergii i Weerlandu w Królestwie Dreamlandu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, Państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

W imieniu Królestwa Dreamlandu:
(-) Simon McMelkor, Premier Rządu Królewskiego

W imieniu Królestwa Elderlandu:
(-) Simon McMelkor, Lord Strażnik Koronny

W imieniu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu:
(-) Arkadiusz II Filip, Król Hirshbergii i Weerlandu