Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji traktatu o wzajemnym uznaniu (Solardia)

BPSK nr 3362
FDKD nr 23/2193
POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 24 marca 2013 roku


My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając poniższy Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Królestwem Dreamlandu i Królestwem Elderlandu, a Wielkim Księstwem Solardii, podpisany przez Nas osobiście oraz przez przedstawiciela Wielkiego Księstwa Solardii 22 lutego 2013 roku, za słuszny i celowy, ratyfikujemy go i uznajemy za wiążący.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.

 
TRAKTAT
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy
Królestwem Dreamlandu i Królestwem Elderlandu a Wielkim Księstwem SolardiiW dniu 22. lutego 2013 roku
w Viktorii
Wysokie Układające się Strony:
JKM Marcin I Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, etc.,
w imieniu własnym, Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu;
oraz
JXM Morfeusz Lucjusz Tyler, Wielki Książę Solardii, etc.
w imieniu własnym i Wielkiego Księstwa Solardii;
reprezentowani przez swych pełnomocników,
którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,
zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu w Wielkim Księstwie Solardii oraz przedstawicielstwa Wielkiego Księstwa Solardii w Królestwie Dreamlandu i Królestwie Elderlandu.
Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, Państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.
Art. 8.
Językiem stosowanym we wzajemnych stosunkach między Wysokimi Układającymi się Stronami będzie język polski.
Art. 9.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 10.
1. Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.
2. Traktat podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany prawem wewnętrznym Wysokich Układających się Stron.

W imieniu Królestwa Dreamlandu:
(-) Marcin I Mikołaj, R.

W imieniu Królestwa Elderlandu:
(-) Marcin I Mikołaj, R.

W imieniu własnym i Wielkiego Księstwa Solardii podpisuję traktat.
(-) Morfeusz Lucjusz Tyler
Wielki Książe Solardii