Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

P SP – I SP V/2013 [Croft]

BPSK Nr 3563
FDKD Nr 23/2534

POSTANOWIENIE
z dnia 5 czerwca 2013 roku

Sąd Prowincji w Wydziale I Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP sir Siergiusz Asketil
po rozpoznaniu w dniach: 22 maja – 4 czerwca 2013 roku
sprawy I SP V/2013
z wniosku: Skarbu Królewska
o: stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

Stwierdzić, że spadek po Roxanie Croft (NIM 920681), ustałej w dniu 2 maja 2010 roku, ostatnio stale zamieszkującej Księstwo Morlandu, na podstawie ustawy o obywatelstwie i stałym pobycie z dnia 17 marca 2011 roku nabył Skarb Królestwa w całości, z wyłączeniem ewentualnego prawa własności nieruchomości, które to prawo na podstawie ustawy nabyło Księstwo Morlandu.

(-) sir Siergiusz Asketil
Sędzia Pokoju