Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

P SP III/2014 (MES)

BPSK nr 3984
FDKD nr 23/3659
POSTANOWIENIE
z dnia 25 lutego 2014 roku

Sąd Prowincji Wydział I Cywilny w składzie:
Sędzia Pokoju Daniel von Witt

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 roku sprawy z wniosku Namiestnika Koronnego Republiki Weblandu, piastowanego przez Fabiolę de Willibald z dnia 11 lutego 2014 roku o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa
przy udziale: MES, NIFI B30350

postanawia:

I. Oddalić wniosek o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa MES, NIFI B30350.

(-) Daniel markiz von Witt
Sędzia Pokoju

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie jako wydane w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia.