Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

P SP IV/2014 (m-Group)

BPSK nr 3987
FDKD nr 23/3660

POSTANOWIENIE 
z dnia 25 lutego 2014 roku

Sąd Prowincji Wydział I Cywilny w składzie:
Sędzia Pokoju Daniel von Witt

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 roku sprawy z wniosku Namiestnika Koronnego Republiki Weblandu, piastowanego przez Fabiolę de Willibald z dnia 11 lutego 2014 roku o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa
przy udziale: m-Group, NIFI B31527

postanawia:

I. Oddalić wniosek o orzeczenie likwidacji przedsiębiorstwa m-Group, NIFI B31527.

(-) Daniel markiz von Witt
Sędzia Pokoju

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie jako wydane w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od urzędowego ogłoszenia.