Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

SK 2005/4/P [p.o. MKiN]

POSTANOWIENIE SĄDOWE
JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Ja, Edward diuk Krieg, Regent Królestwa,
sprawujący swój Urząd z woli i w imieniu

Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra, Króla Dreamlandu, Najwyższego Zwierzchnika Furlandii, Morlandu, Solardii, Surmali i Weblandu, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii
Królestwa, etc.

wykonując prerogatywę Korony Dreamlandu w zakresie sprawowania najwyższej władzy sądowniczej,

rozpoznawszy sprawę
SK 2005/4/P [p.o. MKiN];

z wniosku:
Ministra Kultury i Nauki;

o:
dokonanie wykładni przepisów w zakresie istnienia obowiązku wykładania przez osoby posiadające tytuł naukowy;

orzekam, co następuje:

I. Prawo Królestwa Dreamlandu nie nakłada na osoby posiadające tytuł naukowy obowiązku wykładania.

II. Stwierdzam prawomocność postanowienia z chwilą jego urzędowego ogłoszenia.

III. Kosztami postępowania obciążam Skarb Królestwa.

UZASADNIENIE

(1)
Sir Hanss Upengres wniósł w dniu 19 lutego 2005 roku o dokonanie wykładni przepisów w zakresie istnienia obowiązku wykładania przez osoby posiadające tytuł naukowy. W uzasadnieniu wniosku podniósł, iż próbował szukać takiego dokumentu, jednak nie znalazł, co może w równej mierze oznaczać, że takowy nie istnieje, jak i że poszukiwany zapis przeoczył.

(2)
Zarządzeniem sądowym z dnia 19 lutego 2005 roku Jego Królewska Mość zobowiązał wnioskodawcę do złożenia oświadczenia czy wniosek składa jako osoba prywatna czy też jako organ władzy publicznej. Oświadczeniem z tego samego dnia wnioskodawca stwierdził, iż działa
jako organ władzy publicznej, konkretnie zaś jako pełniący obowiązki Ministra Kultury i Nauki.

(3)
W dniu 21 lutego 2005 roku Jego Królewska Mość otworzył przewód sądowy, nadał postępowaniu sygnaturę i wezwał do udziału w postępowaniu p.o. Ministra Kultury i Nauki – jako wnioskodawcę – oraz Prokuratora Generalnego – jako uczestnika postępowania.

(4)
W dniu 21 lutego 2005 roku p.o. Ministra Kultury i Nauki podtrzymał pytanie sformułowane we wniosku. Dnia 22 lutego 2005 r. oświadczenie złożył Prokurator Generalny Medgar baron de Rama. Zdaniem Prokuratora Generalnego na obszarze objętym prawodawstwem Królestwa nie obowiązuje w obecnym stanie prawnym akt nakładający na osoby posiadające tytuł naukowy obowiązek wykładania na uczelni wyższej. Co więcej, Prokurator Generalny, w drodze analizy poszczególnych zapisów dekretu królewskiego z dnia 25 lipca 2003 roku o tytułach naukowych (art. 1 ust. 1 b (2) w powiązaniu z art. 2 ust. 5), doszedł do wniosku, iż obowiązujące w Królestwie regulacje nie tylko nie nakładają na posiadacza tytułu naukowego obowiązków świadczenia jakichkolwiek usług, ale wręcz, że nadanie takiego tytułu jest jedynie uprawnieniem do nauczania, wyróżnieniem i wyrazem uznania dla wiedzy i umiejętności utytułowanej osoby. Wymienione wyżej zapisy nie dotyczą co prawda wszystkich tytułów naukowych a jedynie tytułu profesora nadzwyczajnego, możliwa jest jednak interpretacja polegająca na rozciągnięciu ratio legis tych norm na wszystkie tytuły naukowe funkcjonujące w Królestwie.

(5)
W dniu 4 marca 2005 roku dotychczasowy pełniący obowiązki MKiN stał się Ministrem Kultury i Nauki. Tego samego dnia Regent Królestwa w imieniu Jego Królewskiej Mości sprawującego najwyższą władzę sądowniczą zamknął przewód sądowy.

(6)
Podzielić należy pogląd Prokuratora Generalnego, że na obszarze objętym prawodawstwem Królestwa nie obowiązuje żaden akt prawny, który nakładałby na posiadających tytuły naukowe obowiązek świadczenia jakichkolwiek usług – w tym polegających na wykładaniu, a więc szczególnej formie pracy naukowej. Prokurator Generalny słusznie podnosi, że art. 1 ust. 1 b (2) – ale i zdaniem Sądu podpunkt (1) tego punktu – w powiązaniu z art. 2 ust. 5 przywołanego wyżej dekretu królewskiego dowodzi, że prawodawca miał na myśli takie skonstruowanie prawa w tym zakresie, by nadanie tytułu naukowego było wyróżnieniem. Wyróżnienie takie nie tylko nie nakłada wprost jakichkolwiek obowiązków względem Królestwa – a więc dokonującego wyróżnienia – ale wręcz nadaje uprawnienia, które są potwierdzeniem szczególnych walorów intelektualnych utytułowanego. Biorąc pod uwagę taką właśnie konstrukcję prawa w zakresie tytułów naukowych, niemożliwe jest połączenie nadania takiego tytułu wprost z jakąś wynikającą zeń koniecznością świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Królestwa Dreamlandu.