Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UF o zmianie ustawy o postępowaniu spadkowym

BPSK nr 4118
FDKD nr 23/4026
USTAWA FEDERALNA
z dnia 26 lipca 2014 roku
o zmianie ustawy federalnej z dnia 3 października 2013 roku o postępowaniu spadkowym

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Wielki Triumwir Triumwiratu Erboki, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Petemburgii, Nowej Furlandii, Państwa Świetlików, Ziem Triumwirów, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw i Triumwiratu Erboki, etc.

na wniosek Posłów w Izbie Poselskiej zgromadzonych postanawiamy, co następuje:

Art. 1.
Niniejsza ustawa dokonuje zmian w treści ustawy federalnej z dnia 3 października 2013 roku o postępowaniu spadkowym, zwanej dalej „ustawą”.

Art. 2.
Art. 3. ust. 1. ustawy otrzymuje brzmienie: „Powołanie do spadku wynika z testamentu.”.

Art. 3.
Art. 3. ust. 2. ustawy otrzymuje brzmienie: „Wyłącznym dowodem woli spadkodawcy co do dyspozycji spadkiem jest testament złożony w wolnym polu „INFO” w panelu osobistym na stronie głównej Królestwa.”.

Art. 4.
Dodaje się po art. 3. ust. 2 ustawy ustęp trzeci w brzmieniu: „3. Testament złożony poprawnie nie wymaga urzędowego poświadczenia.”.

Art. 5.
Postępowania spadkowe wobec spadków pozostawionych po osobach ustałych przed wejściem w życie niniejszej ustawy prowadzi się według przepisów dotychczasowych.

Art. 6.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin Mikołaj, R.