Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

SK 2005/15/P [wMFiG]

BPSK Nr 425

POSTANOWIENIE

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior Artur Piotr

po rozpoznaniu w dniach 15 – 25 grudnia 2005 roku
w sprawie SK 2005/15/P
pytania prawnego: Wiceministra Finansów i Gospodarki
o treści następującej: „Czy MFIG ma prawo do usuwania nieaktualnych / niepoprawnych wpisów z CRIP?”

postanawia:

I. Wykreślenie przedsiębiorstwa z Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu sądowego postępowania likwidacyjnego.

II. Kosztami postępowania obciąża Skarb Królestwa.

III. Stwierdza prawomocność postanowienia z chwilą jego urzędowego ogłoszenia.

UZASADNIENIE

(1)
Przebieg postępowania dostępny jest w Pałacu Sprawiedliwości – Sala Rozpraw VIII (http://dreamland.l.pl/sk/sk/forum.php?page=&cmd=show&id=70&category=26).

(2)
Z uzasadnienia pytania prawnego wynika, że wnioskodawca w istocie ograniczył swoje pytanie jedynie do kwestii związanych z przedsiębiorcami. Sąd Królestwa, działający wyłącznie na wniosek, jest związany tak określonym zakresem pytania, stąd też jedynie w tym zakresie dopuszczalne było udzielenie odpowiedzi.

(4)
Z uwagi na wejście w życie ustawy federalnej z dnia 12 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy federalnej o Sądzie Królestwa (BPSK Nr 544) i połączeniu w jeden środek prawny w postaci pytania prawnego, dotychczasowych: wniosku o dokonanie wykładni oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne, Sąd Królestwa uznaje iż obowiązany jest w ramach udzielania odpowiedzi na pytanie prawne rozważać z urzędu zasadność zastosowania art. 46 ust. 3 Konstytucji Królestwa.

(3)
Nie jest trafne twierdzenie wnioskodawcy, jakoby prawo federalne nie regulowało zasad wykreślania podmiotów wpisanych do Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw (dalej: CRIP). Zgodnie z art. 11 ust. 1 dekretu królewskiego z dnia 8 sierpnia 2004 roku o Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw (BPSK Nr 249; dalej: dkCRIP), wykreślenie podmiotu z CRIP następuje wskutek jego likwidacji. Jednocześnie art. 11 ust. 2 dkCRIP odsyła w zakresie likwidacji do odrębnych zasad. W odniesieniu do przedsiębiorstw, zasady te określa art. 8 ustawy federalnej z dnia 26 listopada 2002 roku o działalności gospodarczej (j.t. – BPSK Nr 250; dalej: ufdg).

(4)
Jak stanowi art. 8 ust. 1 ufdg, jeżeli działalność przedsiębiorstwa jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami kupieckimi, sąd może orzec jego likwidację. Z wnioskiem o likwidację wystąpić może potencjalny konsument, a także prokurator, stosownie do art. 8 ust. 2 ufdg. Jak trafnie wywodzi wnioskodawca, przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić stronę (witrynę, serwis) internetową. Minimalną zawartość takiej strony określa art. 6 ust. 2 ufdg. Niedopełnienie tego obowiązku może zatem być rozpatrywane w świetle art. 8 ust. 1 ufdg, nie przesądzając na obecnym etapie rozstrzygnięć w poszczególnych, ewentualnie wytoczonych sprawach.

(5)
Sąd Królestwa uznaje za niedopuszczalne rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wykreślania wpisów w CRIP w ramach art. 46 ust. 3 Konstytucji Królestwa. W pierwszej kolejności zważyć należy, iż obecnie zakres uprawnionych podmiotów jest określony nie w drodze precedensu, lecz obowiązującymi przepisami. Ustawodawca zdecydował, iż wykreślenie przedsiębiorstwa z CRIP może nastąpić wyłącznie na podstawie wyroku sądowego. Tak silna ochrona znajduje swoje uzasadnienie w art. 2 ust. 3 dkCRIP. Według tego przepisu, przedsiębiorstwa wpisane do CRIP posiadają osobowość prawną. Wykreślenie z CRIP nie jest zatem li tylko czynnością techniczną, lecz jest w istocie pozbawieniem podmiotowości prawnej. Przedsiębiorstwo wykreślone z CRIP prawnie przestaje istnieć jako odrębny podmiot i nie może być uczestnikiem obrotu. Skoro jasno określoną wolą ustawodawcy jest sądowa ochrona podmiotowości prawnej przedsiębiorstw, Sąd Królestwa swoim orzecznictwem nie może przedsiębiorstwom tej ochrony odmawiać tym bardziej, że tak ukształtowana procedura zapewnia najpełniejszą ochronę praw przedsiębiorstwa jako odrębnego podmiotu praw i obowiązków.

(6)
Powyższe uwagi dotyczące sądowej ochrony podmiotowości prawnej przedsiębiorstw nie powinny być odczytywane jako wyraz przekonania Sądu Królestwa, jakoby odmienne ukształtowanie kwestii objętej rozpoznawanym pytaniem prawnym było sprzeczne z Konstytucją Królestwa. Sąd Królestwa w przedmiotowej sprawie nie badał tej okoliczności – uznał jedynie, iż wykluczone jest rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do powodowania wykreślenia przedsiębiorstw z CRIP w ramach art. 46 ust. 3 Konstytucji Królestwa.

(7)
Postanowienie niniejsze, jako niepodlegające zaskarżeniu, jest prawomocne z chwilą jego urzędowego ogłoszenia. Wykładnia prawa dokonana na skutek pytania prawnego wiąże sądy krajowe oraz inne organy władzy publicznej do czasu zmiany odpowiednich przepisów.