Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

SK 2006/2/P [Milewski]

BPSK nr 485
LDKD #11915
 

POSTANOWIENIE

Dnia 6 lutego 2006 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior Artur Piotr

po rozpoznaniu w dniach 11 stycznia – 6 lutego 2006 roku
sprawy: SK 2006/2/P
z pytania prawnego: Pawła Mariusza Milewskiego
o:
(1) ważność niektórych aktów wydanych w charakterze Rektora Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis;
(2) możliwość pełnienia obowiązków Rektora Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis do czasu przeprowadzenia wyborów;
(3) w przypadku odmownej odpowiedzi na punkt 2 – o wskazanie organu właściwego do przeprowadzenia wyborów rektorskich;

postanawia:

I. Zarządzenie nr Z/01/2006 Rektora Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie utworzenia stanowiska Prorektora do spraw Nauczania i Rozwoju oraz postanowienie nr P/01/2006 Rektora Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis z dnia 3 stycznia 2006r. w sprawie powołania Prorektora do spraw Nauczania i Rozwoju, są ważne.

II. Organem właściwym do przeprowadzenia wyborów rektorskich i tymczasowego pełnienia obowiązków rektorskich jest Król działający na wniosek ministra właściwego do spraw nauki; nie wyklucza to wskazania w tym trybie osoby pełniącej obowiązki Rektora Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis.

III. Kosztami postępowania obciąża Skarb Królestwa.

UZASADNIENIE

(1)
Zapis przebiegu postępowania dostępny jest w Pałacu Sprawiedliwości – Sala Rozpraw VIII (http://dreamland.l.pl/sk/sk/forum.php?page=&cmd=show&id=122&category=26).

(2)
Wnioskodawca uzasadniając treść pytania prawnego podniósł, że zajmował dotychczas stanowisko Rektora Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis (dalej: Rektor), jednakże w związku z ukończeniem trzymiesięcznej kadencji nie wie, czy jest władny podejmować kluczowe decyzje dotyczące działalności Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis (dalej: Uniwersytet).

(3)
Korzystając ze swojego uprawnienia w sprawach o udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne, Prokurator Generalny Królestwa złożył oświadczenie w sprawie podnosząc, że kolejność pytań winna być odwrotna, gdyż dla rozstrzygnięcia o ważności wydanych aktów prawnych, konieczne jest w pierwszej kolejności rozstrzygnięcie o statusie podmiotu je wydającego. W ocenie Prokuratora Generalnego Królestwa, kadencja Rektora upływała w dniu 30 grudnia 2005 roku i działania podejmowane po tej dacie pozbawione są oparcia w obowiązującym prawie. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje natomiast zagadnienie, czy akty te pozostają bezwzględnie nieważne, czy też są unieważnialne w drodze postępowania sądowego, przy czym Prokurator Generalny przychyla się do drugiego stanowiska. Niemożliwe jest również pełnienie obowiązków Rektora do czasu powołania nowego Rektora przez osobę dotychczas zajmującą to stanowisko, ponieważ prawo Królestwa nie zna zasady ochrony ciągłości władzy rektorskiej, tym bardziej kosztem zasady legalizmu. Właściwym depozytariuszem ciągłości władz Uniwersytetu jest Minister Kultury i Nauki, ewentualnie Król podejmujący działania na wniosek Ministra Kultury i Nauki.

(3)
Trafnie wywodzi Prokurator Generalny Królestwa, że dla rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia prawnego, konieczne jest wpierw rozważenie statusu prawnego podmiotu wydającego wskazane w pytaniu prawnym akty. Sąd Królestwa nie podziela zapatrywania, że kadencja Rektora powołanego postanowieniem królewskim z dnia 30 września 2005 roku (BPSK Nr 509) upłynęła w dniu 30 grudnia 2005 roku. Stanowisko to nie uwzględnia mianowicie tej okoliczności, że ustalenie kadencyjności i okresu kadencji stanowiska Rektora nastąpiło Statutem Uniwersytetu, który wszedł w życie dopiero 15 października 2005 roku, będąc wprowadzonym postanowieniem królewskim z tego dnia (BPSK Nr 514). Ani ustawa federalna z dnia 29 września 2005 roku o Uniwersytecie Królewskim w Dreamopolis (BPSK Nr 508), ani również ustawa federalna z dnia 26 listopada 2002 roku o działalności kulturalnej i naukowej [ogłoszona 28 listopada 2002 roku] (BPSK Nr 90), nie przewidują same w sobie kadencyjności stanowiska Rektora, czy też szerzej – dyrektora federalnej instytucji naukowej. Ten ostatni akt rangi ustawowej wprowadza przy tym zasadę, że statut właściwej instytucji dookreśla strukturę organizacyjną jednostki. Tak więc bieg kadencji Rektora rozpoczął się w dniu 15 października 2005 roku, w związku z czym kadencja ta zakończyła się w dniu 15 stycznia 2006 roku. A zatem akty będące przedmiotem zainteresowania w niniejszej sprawie, zostały wydane przez należycie umocowanego Rektora i jako takie zachowują w pełni swoją ważność.

(4)
Sąd Królestwa podziela pogląd Prokuratora Generalnego Królestwa, zgodnie z którym prawo Królestwa nie przewiduje zasady ochrony ciągłości władzy rektorskiej, zwłaszcza w konfrontacji z regułą legalizmu. Ani akty rangi ustawowej, ani też Statut Uniwersytetu, nie przewidują kontynuowania pełnienia dotychczasowych obowiązków przez osobę dotychczas zajmującą stanowisko Rektora. Co więcej, w prawie Królestwa przewidziane są wprost przypadki takiej kontynuacji, jak np. w art. 7 ust. 6 ustawy federalnej z dnia 28 października 2003 roku o Sądzie Królestwa (j.t. – BPSK Nr 545). Przemawia to dodatkowo za twierdzeniem przedstawionym przez Prokuratora Generalnego Królestwa. Sąd Królestwa uznaje za konieczne zastrzec, że ustalenia te nie przesądzają możliwości zastosowania w tym względzie uprawnień władzy sądowniczej wynikających z art. 46 ust. 3 Konstytucji Królestwa, jeżeli wymagać tego będzie szczególnie ważny interes publiczny.

(5)
Przechodząc do odpowiedzi na ostatnie pytanie co do organu właściwego w obecnej sytuacji do prowadzenia spraw Uniwersytetu to stwierdzić należy, że trafnie wywodzi Prokurator Generalny Królestwa, iż najwyższym gwarantem należytego funkcjonowania Uniwersytetu jest Król działający na wniosek ministra właściwego do spraw nauki. Zasadę tą potwierdza nie tylko art. 3, lecz również art. 2 ust. 3 ustawy federalnej z dnia 29 września 2005 roku o Uniwersytecie Królewskim w Dreamopolis. Król może w tym trybie powołać osobę, która będzie pełnić obowiązki Rektora, ale tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla możliwie szybkiego przeprowadzenia wyborów zgodnie ze Statutem Uniwersytetu. Jedynie na marginesie Sąd Królestwa pragnie wskazać, iż analizowana była również możliwość wykonania tych obowiązków przez prorektora pod kątem umocowania w oparciu o zasadę samorządności i autonomii Uniwersytetu, o której mowa w art. 2 ust. 1 przywołanej ustawy federalnej. Niezależnie jednak od wątpliwości związanych z faktem zakończenia kadencji Rektora, którego prorektor miałby zastępować, to jednak badane w niniejszej sprawie zarządzenie nie daje podstaw do przyjęcia, że do zakresu kompetencji prorektora włączono sferę związaną z zastępowaniem Rektora w zakresie objętym pytaniem prawnym, zwłaszcza przy uwzględnieniu wymogu uzyskania zgody Rektora na podejmowanie co bardziej istotnych decyzji. Wspomniana zasada autonomii nie może być interpretowana tak szeroko, by prowadzić do rozszerzenia jasno określonych kompetencji funkcjonariusza Uniwersytetu, nie będącego jego organem.

(6)
Postanowienie niniejsze, jako niepodlegające zaskarżeniu, jest prawomocne z chwilą jego urzędowego ogłoszenia. Wykładnia prawa dokonana na skutek pytania prawnego wiąże sądy krajowe oraz inne organy władzy publicznej do czasu zmiany odpowiednich przepisów. W szczególności postanowienie niniejsze nie może być traktowane jako przeszkoda zmiany Statutu Uniwersytetu, prowadzącej do ustalenia jego mocą zasady kontynuacji pełnienia obowiązków Rektora do czasu wyboru następcy.

Prezes Sądu Królestwa
(-) król senior Artur Piotr