Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji Traktatu o Unii (Scholandia)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 13 lipca 2015 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

uznając Traktat o Unii za celowy i konieczny, bacząc na dotychczasowe więzi łączące Królestwo Dreamlandu i Królestwo Scholandii postanawiamy, co następuje:

I. Ratyfikujemy przedstawiony poniżej Traktat o Unii podpisany w dniu 13 lipca 2015 roku.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Jego Królewska Mość
MARCIN I MIKOŁAJ
Król Dreamlandu i Elderlandu,
osobiście

oraz

Jego Królewska Mość
FILIP RADGAR SCHOLANDZKI
Król Scholandii,
osobiście

zawierają

TRAKTAT O UNII

Wysokie Układające się Strony chcąc poprawić własne bezpieczeństwo i stabilność
wewnętrzną, zapewnić dalszy rozwój, zacieśniać łączące je więzy oraz mając na względzie
przyjazne stosunki, jakie je od zawsze spajały, pragną stworzyć Unię zgodnie z zasadami
niżej wymienionymi.

Artykuł 1.
Królestwo Scholandii przekazuje kompetencje władz państwowych organom władz państwowych Królestwa Dreamlandu, spajając się z nim w jedno państwo wirtualne.

Artykuł 2.
1. Królestwo Scholandii wnosi do Unii z Królestwem Dreamlandu całe swoje dziedzictwo narodowe zgromadzone na serwerze Królestwa Scholandii, a Królestwo Dreamlandu zobowiązuje się do ochrony tego dziedzictwa.
2. Królestwo Dreamlandu obejmuje władzę państwową nad całą infrastrukturą informatyczną Królestwa Scholandii oraz terytorium Królestwa Scholandii, których bezpieczeństwa i granic bronić będzie.

Artykuł 3.
1. Korona Królestwa Scholandii łączy się z Koroną Królestwa Dreamlandu i Elderlandu.
2. Król Scholandii i jego następcy wyznaczani przez Króla Dreamlandu uzyskują prawo do tytułu Wicekróla Scholandii.

Artykuł 4.
Z chwilą ratyfikacji niniejszego Traktatu:
1. Królestwo Scholandii nabywa najwyższy status kraju federacji Królestwa Dreamlandu, stając się jego prowincją i nabywając wszelkie prawa i obowiązki należne prowincjom Królestwa Dreamlandu, jako wieczyste Królestwo Scholandii o ustroju wewnętrznym określonym zgodnie z prawem państwowym Królestwa Dreamlandu.
2. Obywatele Królestwa Scholandii stają się obywatelami Królestwa Dreamlandu.
3. Obowiązującym prawem na terenie Królestwa Scholandii jest prawo Królestwa Dreamlandu. Otrzymane z rąk Korony Scholandzkiej tytuły honorowe oraz naukowe pozostają w mocy.

Artykuł 5.
Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji i wchodzi w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

Sporządzono w Scholopolis dnia 13 lipca 2015 roku,

W imieniu Królestwa Dreamlandu:
(-) Marcin Mikołaj, R.

W imieniu Królestwa Scholandii:
(-) Filip Radgar Scholandzki,
Król Scholandii