Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

SK 2006/9/I [Warior v. KSI]

BPSK nr 512
LDKD #12928

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 31 marca 2006 roku

Sąd Królestwa w Wydziale IV Administracyjnym w składzie:
Przewodniczący: Prezes SK dr jur. net. Edward książę Krieg

po rozpoznaniu w dniach 14 – 31 marca 2006 roku
na rozprawie

sprawy: SK 2006/9/I
ze skargi: Pawła van Wariora
przeciwko: Królewskim Służbom Informatycznym
na: niedopełnienie obowiązków

orzeka, co następuje:

I. Oddala skargę.

II. Kosztami postępowania obciąża Skarb Królestwa.

UZASADNIENIE

(1)
Zapis przewodu sądowego dostępny jest w Pałacu Sprawiedliwości – Sala Rozpraw VI (http://dreamland.l.pl/sk/sk/forum.php?page=&cmd=show&id=195).

(2)
Skargą z dnia 2 marca 2006 roku Paweł von Warior zarzucił Królewskim Służbom Informatycznym, iż te nie dopełniły ciążących na nich obowiązków poprzez nieaktywowanie jego firmy przez 25 dni i niemożność nawiązania kontaktu. Skarżący zażądał zmiany na stanowisku osoby odpowiedzialnej za działalność Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw (dalej: Rejestr), aktywowania firmy i aktywowania e-mailu.

(3)
Odpowiedź na skargę złożył w dniu 15 marca 2006 roku Szef Królewskich Służb Informatycznych. Zaznaczył on, że skarga w jego oczach nie jest uzasadniona, ponieważ zgodnie z prawem Królewskie Służby Informatyczne (dalej: KSI) odpowiadają jedynie za techniczną obsługę rejestru, nie mają zatem wpływu na rozpatrywanie konkretnych wniosków. Sprecyzował, iż zgodnie z jego interpretacją wniosek taki winien rozpoznać Namiestnik Koronny właściwy dla prowincji będącej siedzibą przedsiębiorstwa wskazanego we wniosku. Stwierdził również, iż przedmiotowy wniosek nie zawiera adresu nieruchomości, w której przedsiębiorstwo ma mieć swoją siedzibę, co – zdaniem Szefa KSI – poddaje w wątpliwość jego ważność. Dodatkowo uznał za niezrozumiałe żądanie aktywowania adresu e-mail, skoro nie sprecyzowano, o jaki adres chodzi i stwierdził, że nie wiadomo mu o żadnych próbach nawiązania kontaktu przez skarżącego z podległą mu instytucją.

(4)
Skarżący nie złożył oświadczenia końcowego w wyznaczonym terminie.

(5)
Mając na uwadze zgromadzony w toku przewodu materiał procesowy oraz obowiązujące prawo Sąd Królestwa zważył, co następuje:

(5.A)
Należy przyznać rację pozwanemu organowi administracji, iż prawo Królestwa jest bardzo jasne w kwestii obsługi Rejestru. Szef KSI trafnie przywołuje tu dekret królewski z dnia 8 sierpnia 2004 roku o Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw, którego art. 3 ust. 3 nakłada na KSI jedynie obowiązki wynikające z obsługi technicznej Rejestru. Skarga dotyczy zaś wprost niedopełnienia obowiązków wynikających z rozpatrywania wniosków o aktywację przedsiębiorstwa. To zaś na podstawie art. 7 ust. 2 przywołanego dekretu obowiązek Namiestnika Koronnego prowincji właściwej ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa wskazanego we wniosku albo innego organu właściwego, wskazanego prawem krajowym. KSI nie popełniło błędu w zakresie wskazanym w skardze; prawidłowym adresatem skargi winien był właśnie właściwy organ krajowy.

(5.B)
Skarżący nie złożył w wyznaczonym terminie żadnych wniosków dowodowych, przez co niemożliwe jest rozważenie zarzutu dotyczącego niemożności nawiązania kontaktu z pozwanym organem administracji.

(5.C)
Sąd pragnie jednocześnie przyznać rację Szefowi KSI w jednym jeszcze aspekcie sprawy: otóż istotnie dla poprawności formalnej wniosku konieczne jest wskazanie adresu przedsiębiorstwa, wraz z oznaczeniem zajmowanej nieruchomości, który to wymóg określony jest w art. 5 ust. 2 (4) przywoływanego dekretu królewskiego. Lista danych umieszczanych we wniosku, zawarta w art. 5 ust. 2 tego dekretu, nie normuje, jakie dane mogą zostać tam opcjonalnie umieszczone, ale jakie muszą się w formalnie poprawnym wniosku znaleźć. Wskazuje na to nie tylko treść art. 5 ust. 2, ale i wprost art. 5 ust. 4b. Niewypełnienie obowiązku prawidłowego podania któregokolwiek z danych skutkować musi odrzuceniem wniosku. Nie można jednak uznać, że organ odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków może po stwierdzeniu braku poprawności formalnej wniosku nie podjąć wobec niego żadnej decyzji. W takiej sytuacji należy stosownie do okoliczności bądź wniosek odrzucić, bądź na podstawie art. 7 ust. 4 przywoływanego dekretu przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

(6)
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszego wyroku przysługuje stronom apelacja w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, którą należy złożyć za pośrednictwem urzędowego formularza, dostępnego w Pałacu Sprawiedliwości. Ze względu na to, że sprawę rozpatrywał w I instancji Sąd Królestwa, apelacja zostanie przekazana do rozpoznania Jego Królewskiej Mości.

Przewodniczący składu orzekającego
(-) dr jur. net. Edward książę Krieg
Prezes Sądu Królestwa