Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF RK ws. wysokości wynagrodzeń członków Rządu Królewskiego i w adm. rządowej [arch.]

BPSK nr 5646
FDKD nr 23/5854

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 2 września 2016 roku

ws. wysokości wynagrodzeń członków Rządu Królewskiego i w administracji rządowej

Na mocy art. 7 ust. 3 w związku z ust. 2 Ustawy Federalnej o finansach publicznych z dnia 21 lipca 2016 roku, stanowi się:

Art. 1.
Rozporządzenie określa wysokość i termin wypłacania wynagrodzeń członkom Rządu Królewskiego i urzędnikom w administracji rządowej.

Art. 2.
1. Kwota bazowa na poczet wynagrodzeń członków Rządu Królewskiego wynosi za okres jednego miesiąca 56.000 D.
2. Wynagrodzenie:
(1) Premiera Rządu Królewskiego wynosi 4.000 D miesięcznie;
(2) Ministrów i Wiceministrów Korony wynosi 6.000 D miesięcznie.
3. Na nagrody przeznacza się 16.000 D miesięcznie. Nagrody przyznaje Premier Rządu Królewskiego członkom Rządu Królewskiego w uznaniu za wybitną pracę i zasługi.
4. Wynagrodzenia członków Rządu Królewskiego są płatne co miesiąc do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są należne.

Art. 3.
Wynagrodzenie ambasadora i dyrektora instytucji federalnej, którego powołuje członek Rządu Królewskiego, wynosi 6.000 D miesięcznie i jest płatne z budżetu właściwej komórki organizacyjnej Rządu Królewskiego do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należne, począwszy od miesiąca rozpoczęcia kadencji Premiera Rządu Królewskiego.

Art. 4.
1. Uchyla się Rozporządzenie Federalne Rządu Królewskiego z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzeń członków Rządu Królewskiego i w administracji rządowej.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królewskiego