Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK o wysokości wynagrodzeń lordów i sędziów

BPSK nr 5644
FDKD nr 23/5837

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie wysokości wynagrodzeń lordów i sędziów

Na podstawie art. 7 ust. 4 w związku z ust. 2 Ustawy Federalnej z dnia 21 lipca 2016 roku o finansach publicznych, uchwala się, co następuje:

Art. 1.
1. Parlament Królewski ustala wynagrodzenie:
(1) lorda w wysokości 8.000 D miesięcznie;
(2) sędziego w wysokości 8.000 D miesięcznie.
2. Zobowiązuje się Marszałka Parlamentu Królewskiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o dotację na cel wypłaty wynagrodzeń lordów.
3. Wynagrodzenie wypłacane jest po zakończeniu danego miesiąca, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Osobom, które nabyły bądź utraciły funkcję w trakcie danego miesiąca wypłacana jest część wynagrodzenia proporcjonalna do czasu sprawowania funkcji w danym miesiącu.
4. Środki z dotacji przekazywane są na rachunek Parlamentu, a wynagrodzenia są wypłacane przez Marszałka Parlamentu Królewskiego.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

Marszałek Parlamentu
(-) Gaston baron de Senancour