Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSW ws. utworzenia Gimnazjum Królewskiego i nadania mu statutu

BPSK nr 5747
FDKD nr 23/6267

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 19 listopada 2016 roku

w sprawie nadania Statutu Gimnazjum Królewskiemu

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Federalnej z dnia 21 października 2016 roku o instytucjach, zarządza się, co następuje:

Art. 1.
Tworzy się Gimnazjum Królewskie i nadaje się mu statut, który stanowi załącznik do zarządzenia.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) sir Markocjusz van Koller
Minister Spraw Wewnętrznych


Załącznik do Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Gimnazjum Królewskiemu

STATUT
GIMNAZJUM KRÓLEWSKIEGO
z dnia 19 listopada 2016 roku
nadany Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 listopada 2016 roku

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.
1. Gimnazjum Królewskie, zwane dalej „Szkołą”, jest instytucją oświaty.
2. Oficjalnym skrótem nazwy używanym przez Szkołę jest „GK”.
3. Siedzibą Szkoły jest Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis, co nie wyklucza prowadzenia działalności w innych miejscowościach Królestwa Dreamlandu.

Art. 2.
Symbolami Szkoły są godło, sztandar i pieczęcie. Ich wzory ustala Dyrektor Szkoły.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

Art. 3.
1. Szkoła kształci i wychowuje w celu wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia i jego szybszej aklimatyzacji w Królestwie Dreamlandu oraz w celu wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców Królestwa Dreamlandu.
2. Szkoła w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu, rozwoju kariery i kontynuacji edukacji na innych szczeblach w Królestwie jak i poza jego granicami.

ROZDZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY

Art. 4.
1. Szkołą zarządza Dyrektor Szkoły powoływany przez ministra federalnego właściwego do spraw wewnętrznych, zwany dalej „ministrem”.
2. Jeżeli Dyrektor Szkoły nie jest powołany Szkołą zarządza minister.
3. Organem nadzoru Szkoły jest Rada Szkoły, w skład której wchodzi minister, Premier Rządu Królewskiego oraz do dwóch innych osób powołanych przez ministra.

Art. 5.
1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
(1) kierowanie działalnością edukacyjną Szkoły;
(2) sprawowanie opieki nad uczniami;
(3) organizowanie administracyjnej obsługi Szkoły;
(4) prowadzenie serwisu internetowego Szkoły;
(5) dysponowanie środkami finansowymi Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzje w formie postanowień.

Art. 6.
1. Rada Szkoły w szczególności:
(1) ustala program nauczania;
(2) ustala zasady egzaminowania uczniów.
2. Rada Szkoły podejmuje decyzje w drodze konsultacji, a w razie prośby dowolnego członka wówczas w drodze głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos ministra.
3. Rada Szkoły decyzje wydaje w formie uchwał.

ROZDZIAŁ IV. FINANSE

Art. 7.
1. Działalność Szkoły jest finansowana ze środków ministra.
2. Środki finansowe na działalność Szkoły mogą pochodzić również z innych źródeł dochodów.
3. Majątek Szkoły tworzą aktywa przekazane przez ministra oraz pochodzące z działalności finansowej Szkoły.
4. Działalność finansowa Szkoły jest jawna.

ROZDZIAŁ V. NAUKA

Art. 8.
1. Czas trwania nauki w Szkole odbywa się wedle indywidualnego toku nauczania, dostosowanego do możliwości ucznia.
2. Nauka prowadzona jest według programu nauczania oraz zgodnie z zasadami egzaminowania uczniów ustalonymi przez Radę Szkoły.
3. Nauka w Szkole kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia Szkoły po odbyciu wszystkich lekcji przez ucznia.
4. Na świadectwie ukończenia Szkoły podawane są oceny z każdego kursu według następującego przelicznika:
(1) do 50% – ocena dostateczna;
(2) od 50,01% do 70% – ocena dobra;
(3) od 70,01% do 90% – ocena bardzo dobra;
(4) od 90,01% do 100% – ocena celująca.
5. Absolwent otrzymuje dyplom i stypendium za wyniki w nauce stanowiące równowartość w dreamach średniej ocen w procentach uzyskanych z wszystkich kursów od wartości 10.000 D. Stypendium płatne jest z środków Szkoły.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 9.
1. Zmiany Statutu i rozwiązania Szkoły może dokonać minister.
2. Statut wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.