Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SP I/2008 [Karna przeciwko C. Sune]

BPSK nr 575
LDKD #29376

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 18 grudnia 2008 roku

Sąd Prowincji w składzie:
Przewodniczący – Asesor Sądu Prowincji dr jur. net. Robert markiz van Buuren

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11 grudnia do 17 grudnia 2008 roku

sprawy  I/2008 [Karna przeciwko C. Sune]

z oskarżenia Prokuratora Generalnego Królestwa przeciwko Cyricowi baronowi van den Sune – Buuren oskarżonemu

o to, że w dniu 26 listopada 2008 roku o godzinie 16:02 na forum Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu użył słów powszechnie uznawanych za wulgarne, tj. o czyn z art. 41 ustawy federalnej Kodeks karny z dnia 12 marca 2004 roku z późn. zm.

orzeka, co następuje:

I.  Oskarżonego Cyrica barona van den Sune – Buuren uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu, wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 41 k.k., i za to na tej podstawie wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 10 stawek dziennych, ustalając wartość jednej stawki na kwotę 500 D.
II.  Zasądza od oskarżonego Cyrica barona van den Sune – Buuren na rzecz Skarbu Królestwa – Prokuratora Generalnego Królestwa kwotę 1.500 D tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

(1) Pełen zapis przebiegu rozprawy dostępny jest w gmachu Sądu Prowincji – wydziale II Karnym.

(2) Oskarżony, podczas postępowania sądowego, przyznał się do winy, co nie wzbudziło żadnych wątpliwości Sądu, a także złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i wniósł o jej najniższy wymiar. Zgodnie z treścią oświadczenia oskarżonego oraz Prokuratora Generalnego Królestwa, Sąd postanowił o rozstrzygnięciu zgodnie z wnioskami stron postępowania.

(3) Sąd nakazał oskarżonemu zwrot kosztów postępowania z tego względu, iż przegrał on sprawę, a oskarżyciel poniósł koszty w wysokości 1.500 D tytułem opłaty za wniesienie aktu oskarżenia.

Asesor Sądu Prowincji
(-) dr jur. net. Robert markiz van Buuren

POUCZENIE
Od niniejszego wyroku jako wydanego w I instancji stronie mającej interes prawny przysługuje apelacja, którą należy wnieść na adres Prezesa Sądu Królestwa, w terminie 7 dni od urzędowego ogłoszenia wyroku.