Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SP IV/2008 [Panevnick v. Estreicher]

BPSK Nr 590
LDKD #29399

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 21 grudnia 2008 roku

Sąd Prowincji w składzie:
Przewodniczący – Prezes Sądu Prowincji dr jur. net. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 15 maja do 11 grudnia 2008 roku
sprawy IV/2008 [Panevnick v. Estreicher – przeniesiona] z powództwa: Paual wicehrabiego von Panevnicka;
przeciwko: Marcusowi Estreicherowi;
o: przeprosiny i zwrot kosztów procesu;

orzeka, co następuje:

I. Oddala powództwo w całości.
II. Kosztami postępowania obciąża powoda.

UZASADNIENIE:

(1)
Pełen zapis przebiegu rozprawy znajduje się w gmachu Sądu Prowincji w Wydziale I Cywilnym (http://dreamland.net.pl/sk/viewtopic.php?f=15&t=91).

(2)
Paul von Panevnick zarzucił Marcusowi Estreicherowi, że w swojej wypowiedzi na Liście Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu (dalej: LD KD) z dnia 26 kwietnia naruszył jego dobra osobiste i godność oraz znieważył go werbalnie. Na wniosek Marcusa Estreichera doprecyzował zarzuty – odnosiły się one tylko do pierwszego zdania tej wypowiedzi.

(3)
Zdaniem Sądu, zdanie wysłane przez Marcusa Estreichera na LD KD nie naruszało dóbr osobistych ani godności Paula von Panevnicka, nie znieważało go również werbalnie. Sąd przy rozpatrywaniu sprawy uznał,
iż rzeczone zdanie nie odnosi się wprost do Paula von Panevnicka. Jest ono jedynie wyrażeniem ogólnej opinii na temat osób, które uznają dyskusję o domniemanych SMS-ach za agitację. Według Sądu wyrażanie takich opinii jest zgodne z zasadami wolności słowa i swobody wypowiedzi i jest gwarantowane przez art. 1. ust. 1. Konstytucji Królestwa Dreamlandu.

(4)
Z tych powodów, orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE
Od niniejszego wyroku, jako wydanego w I instancji przysługuje apelacja w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. Odwołanie od wyroku należy złożyć na adres poczty elektronicznej Prezesa Sądu
Królestwa.

dr jur net. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur
Prezes Sądu Prowincji