Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PSK — Wymierzenie kary porządkowej [orzeczone w SK 2016/5/C]

BPSK nr 5813
FDKD nr 23/6553

Dreamopolis, dnia 28 grudnia 2016 r.

P O S T A N O W I E N I E

Sąd Królestwa w składzie:
— SP Martin Schlesinger-Asketil

postanawia wymierzyć Torkanowi Ingawaarowi karę porządkową zawieszenia czynnego prawa dostępu do Forum Sądu Królestwa na okres 7 dni.

UZASADNIENIE

Dnia 27 grudnia 2016 r. Torkan Ingawaar zamieścił w wątku na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu, gdzie toczyło się postępowanie przed Sądem Królestwa, wiadomość następującej treści: „Przepraszam, że się wypowiadam nie będąc stroną postępowania, ale ten pozew to jakieś kuriozum. Niniejszym nadaję Jego Książęcej Mości Danielowi von Witt nagrodę Złotego Janusza za rok 2016 w kategorii Janusz Sądownictwa. Pozdrawiam i czekam na wyprowadzenie z gmachu Sądu Królestwa”.

Wyżej wzmiankowana wiadomość nie służyła wykonaniu jakiejkolwiek czynności procesowej, przez co jej zamieszczenie było niecelowe. Nadto miała ona charakter prześmiewczy wobec reprezentanta strony postępowania sądowego, a jej autor spodziewał się bycia pociągniętym do odpowiedzialności porządkowej, na co wskazuje ostatnie zdanie. Ergo, publikując swoją wypowiedź Torkan Ingawaar świadomie i w oczywiosty sposób ubliżył powadze Sądu Królestwa.

Wobec czego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIA

Postanowienie jest natychmiast wykonalne z mocy prawa.

Sąd poucza Torkana Ingawaara, że na postanowienie niniejsze przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od jego ogłoszenia.

Schlesinger-Asketil