Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z PRK ws. nadania Statutu Korpusowi Ochrony Pogranicza

BPSK nr 5839
FDKD nr 23/6627

ZARZĄDZENIE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 4 stycznia 2017 roku

w sprawie nadania Statutu Korpusowi Ochrony Pogranicza „Wojak”

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Federalnej z dnia 21 października 2016 roku o instytucjach, zarządza się, co następuje:

Art. 1.
Tworzy się Korpus Ochrony Pogranicza „Wojak” i nadaje się mu statut, który stanowi załącznik do zarządzenia.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Auksencjusz markiz Butodziej-Witt
Premier Rządu Królewskiego


Załącznik do Zarządzenia Premiera Rządu Królewskiego z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Korpusowi Ochrony Pogranicza „Wojak”

STATUT
KORPUSU OCHRONY POGRANICZA „WOJAK”
z dnia 4 stycznia 2017 roku
nadany Zarządzeniem Premiera Rządu Królewskiego z dnia 4 stycznia 2017 roku

Art. 1.
Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o:
(1) Korpusie, rozumie się przez niego Korpus Ochrony Pogranicza „Wojak”;
(2) Komendancie, rozumie się przez niego Komendanta Korpusu Ochrony Pogranicza „Wojak”;
(3) Komendzie, rozumie się przez nią Komendę Korpusu Ochrony Pogranicza „Wojak”;
(4) Radzie, rozumie się przez nią Radę Bezpieczeństwa Narodowego Korpusu Ochrony Pogranicza „Wojak”.

Art. 2.
1. Pełną i oficjalną nazwą Korpusu jest „Korpus Ochrony Pogranicza Wojak”.
2. Korpus działa na terenie całego Królestwa Dreamlandu.
3. Siedziba Korpusu znajduje się w Eskalibur.

Art. 3.
1. Korpus zrzesza wszystkich sympatyków wojskowości zamieszkujących Królestwo Dreamlandu.
2. Członkiem Korpusu może zostać każdy, kto posiada obywatelstwo Dreamlandu.
3. Aby zostać członkiem Korpusu należy złożyć wniosek w Komendzie. Komendant przyjmuje do Korpusu wydając postanowienie.
4. Utrata członkostwa w Korpusie następuje z chwilą:
(1) utraty obywatelstwa Królestwa Dreamlandu;
(2) zrzeczenia się członkostwa w Korpusie.
5. O utracie członkostwa w Korpusie w związku z utratą obywatelstwa zawiadamia Komendant w Komendzie.
6. O utracie członkostwa w Korpusie w związku z zrzeczeniem się zawiadamia członek Korpusu w Komendzie.

Art. 4.
1. W Korpusie obowiązują stopnie:
(1) sekcyjny;
(2) plutonowy;
(3) aspirant;
(4) chorąży;
(5) inspektor;
(6) nadinspektor;
2. Członek Korpusu może otrzymać awans na wyższy stopień na wniosek Komendanta złożony do właściwego organu nadzoru.
3. Stopień jest przyznawany dożywotnio.

Art. 5.
1. Korpusem zarządza Komendant.
2. Komendant jest powoływany i odwoływany przez Premiera Rządu Królewskiego.
3. Komendant może regulować wewnętrznymi zarządzeniami sprawy organizacyjne, finansowe i kadrowe Korpusu. W sprawach indywidualnych wydaje postanowienia.

Art. 6.
1. Zwierzchnictwo nad Korpusem sprawuje Premier Rządu Królewskiego, który może wydawać Komendantowi rozkazy.
2. Organem nadzoru Korpusu jest minister właściwy do spraw wewnętrznych lub inny minister wskazany przez Premiera Rządu Królewskiego w zarządzeniu.
3. Organem doradczym Komendanta jest Rada, w skład której wchodzi Premier Rządu Królewskiego jako przewodniczący, a także Komendant i maksymalnie 3 innych członków wytypowanych przez organ nadzoru.
4. Rada ma prawo wydawać wytyczne dla Korpusu.

Art. 7.
1. Korpus może czerpać swoje dochody w formie:
(1) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z ofiarności publicznej i zbiórek publicznych;
(2) dotacji ogólnej od organu nadzoru;
(3) sprzedaży miejsc reklamowych i sponsoringu;
(4) dotacji od innych organów administracji publicznej.
2. Komendant rozlicza się z finansowej działalności Korpusu przed organem nadzoru.

Art. 8.
Zmian Statutu oraz likwidacji Korpusu może dokonać Premier w trybie właściwym do powołania Korpusu.