Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z PRK ws. wskazania organu nadzoru Korpusu Ochrony Pogranicza

BPSK nr 5841
FDKD nr 23/6630

ZARZĄDZENIE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 4 stycznia 2017 roku

w sprawie wskazania organu nadzoru Korpusu Ochrony Pogranicza „Wojak”

Działając na podstawie art. 6 pkt. 2 Statutu Korpusu Ochrony Pogranicza „Wojak”, zarządza się co następuje:

Art. 1.
Organem nadzoru Korpusu Ochrony Pogranicza jest Minister Obrony Narodowej.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Auksencjusz markiz Butodziej-Witt
Premier Rządu Królewskiego