Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWiA ws. nadania statutu Funduszowi Stypendialnemu

BPSK nr 5898
FDKD nr 23/6806

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 22 stycznia 2017 roku

w sprawie nadania Statutu Funduszowi Stypendialnemu

Działając na podstawie art. 7 Ustawy Federalnej z dnia 21 października 2016 roku o instytucjach i art. 2 Rozporządzenia Federalnego Ministra Sprawiedliwości i Administracji z dnia 22 października 2016 roku w sprawie organów nadzoru federalnych instytucji publicznych, zarządza się, co następuje:

Art. 1.
1. Nadaje się Statut Funduszowi Stypendialnemu, który stanowi załącznik do zarządzenia.
2. Uchyla się Statut Funduszu Stypendialnego z dnia 20 sierpnia 2013 roku.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel ax. von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


Załącznik do Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Funduszowi Stypendialnemu

STATUT FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
z dnia 22 stycznia 2017 roku

Art. 1.
1. Fundusz Stypendialny, zwany dalej „Funduszem”, stanowi fundusz celowy.
2. Fundusz prowadzi działalność na terytorium Królestwa Dreamlandu.
3. Siedzibą Funduszu jest Królewskie Miasto Dreamopolis.

Art. 2.
1. Celem Funduszu jest udzielanie wsparcia finansowego wybitnym uczniom, studentom oraz pracownikom dydaktycznym i naukowym dreamlandzkich szkół i uczelni wyższych.
2. Fundusz realizuje swój cel poprzez:
a) przyznawanie stypendiów naukowych uczniom i studentom;
b) przyznawanie nagród finansowych pracownikom dydaktycznym i naukowym szkół i uczelni wyższych.
3. Stypendia i nagrody finansowe przyznaje Komisja Stypendialna.

Art. 3.
1. Organem Funduszu jest Komisja Stypendialna, zwana dalej „Komisją”.
2. W skład Komisji wchodzą osoby związane z dreamlandzkim systemem edukacji i nauki, powołane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”.
3. Na czele Komisji stoi Przewodniczący Komisji wskazany przez ministra spośród członków Komisji.

Art. 4.
1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w formie uchwał. Uchwały ogłasza Przewodniczący Komisji.
2. Komisja obraduje jawnie w wyodrębnionym miejscu forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.
3. Komisja w szczególności:
(1) przyznaje stypendia i nagrody finansowe na wniosek kierownika jednostki edukacyjnej lub naukowej;
(2) ustala wykaz jednostek edukacyjnych i naukowych, objętych programem stypendiów i nagród finansowych;
(3) wyróżnia wybitne osobistości z środowiska edukacji i nauki przyznając nagrody specjalne;
(4) reguluje sprawy związane z funkcjonowaniem Funduszu.
4. Wysokość stypendiów i nagród finansowych ustala w formie zarządzenia Przewodniczący Komisji.

Art. 5.
1. Działalność Funduszu finansowana jest przez Rząd Królewski.
2. Fundusz może uzyskiwać środki finansowe z dotacji, darowizn i zapisów od innych podmiotów.

Art. 6.
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.