Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UF o Sądzie Królestwa [arch.]

BPSK nr 5900
FDKD nr 23/6808

USTAWA FEDERALNA
z dnia 22 stycznia 2017 roku

o Sądzie Królestwa

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1. Ustawa reguluje ustrój i wewnętrzną organizację Sądu Królestwa, zwanego dalej „Sądem”, warunki bycia mianowanym na urząd sędziego oraz tryb opróżnienia tego urzędu przed upływem kadencji.

Art. 2. 1. Siedzibą Sądu jest Pałac Sprawiedliwości w Królewskim Stołecznym Mieście Dreamopolis.
2. Miejscem urzędowania Sądu jest wyodrębniony dział na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.

Art. 3. Prezes Sądu Królestwa, zwany dalej „Prezesem”, w zakresie kierowania sądem w szczególności:
1) reprezentuje Sąd wobec podmiotów trzecich;
2) pełni funkcje administratora forum i moderatora w odniesieniu do miejsca urzędowania Sądu;
3) organizuje szkolenia zawodowe dla sędziów i sędziów pokoju;
4) w każdym kwartale roku kalendarzowego zdaje Parlamentowi Królewskiemu sprawę z luk w prawie ujawnionych w działalności Sądu.

Art. 4. Gdy stanowisko Prezesa jest nieobsadzone, Król powierza pełnienie obowiązków Prezesa najstarszemu stażem spośród sędziów, w braku urzędujących sędziów — najstarszemu stażem spośród sędziów pokoju, a w braku także urzędujących sędziów pokoju — pełni obowiązki Prezesa osobiście.

Art. 5. 1. Król mianuje sędziów spośród osób, którym przyznano certyfikat poświadczający kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziego.
2. Certyfikat wydaje minister właściwy do spraw sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego, po jego uprzednim przeszkoleniu i przeegzaminowaniu. Osoby dysponujące doświadczeniem w pracy w wymiarze sprawiedliwości mogą być zwolnione ze szkolenia i egzaminu.
3. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb szkolenia i egzaminowania ubiegających się o wydanie certyfikatu;
2) warunki zwolnienia ubiegającego się o wydanie certyfikatu ze szkolenia i egzaminu;
3) tryb wydania certyfikatu.

Art. 6. Objąwszy swój urząd, sędzia (sędzia pokoju) w ciągu 7 dni składa publicznie przysięgę następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako sędzia (sędzia pokoju) służyć wiernie Królestwu i stać na straży jego praw, swoje obowiązki wypełniać sumiennie, wymierzać sprawiedliwość bezstronnie według mego sumienia, w swoim postępowaniu zachowywać godność i uczciwość”.

Art. 7. 1. Sędzia traci urząd, jeżeli:
1) nie złożył terminowo przysięgi po objęciu urzędu;
2) utracił obywatelstwo;
3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym;
4) wstąpił do partii politycznej.
2. Utratę urzędu stwierdza Prezes.

Art. 8. Sędzia pokoju traci urząd, jeżeli nie złożył terminowo przysięgi po objęciu urzędu. Utratę urzędu stwierdza Prezes.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie z dnia 22 stycznia 2017 roku — Przepisy wprowadzające ustawę o Sądzie Królestwa i ustawę o postępowaniu sądowym.

(—) Edward II, r.