Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji umowy międzynarodowej (Elderland)

BPSK nr 6031

Ekorre, dnia 2 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Alfred, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

ratyfikujemy Traktat o udostępnieniu infrastruktury informatycznej, zawarty z Królestwem Elderlandu dnia 2 kwietnia 2017 r. w Elderze. Tekst Traktatu zawiera załącznik.

Alfred, r.

* * *

Załącznik

T R A K T A T
O UDOSTĘPNIENIU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

Królestwo Dreamlandu i Królestwo Elderlandu,
celem uregulowania istniejących między nimi stosunków,
zawierają w najlepszej wierze traktat następującej treści:

Artykuł 1.
Królestwo Elderlandu korzysta z infrastruktury informatycznej Królestwa Dreamlandu w zakresie i na zasadach określonych niniejszym traktatem.

Artykuł 2.
Wyodrębniona część forum dyskusyjnego względnie innego rodzaju grupy dyskusyjnej, stanowiącego (stanowiącej) naczelną platformę komunikacji Królestwa Dreamlandu i do niego należącego (należącej), na czas obowiązywania niniejszego traktatu oddana jest we władanie Królestwu Elderlandu.

Artykuł 3.
Należące do Królestwa Dreamlandu:

1) wyodrębniona przestrzeń na serwerze WWW wraz z przypisaną do niej subdomeną;
2) odrębna baza danych SQL;

— na czas obowiązywania niniejszego traktatu oddane są we władanie Królestwu Elderlandu.

Artykuł 4.
Konserwacja i zapewnienie funkcjonowania elementów infrastruktury informatycznej określonych w artykułach 2 i 3 powierzona jest Królestwu Dreamlandu i stanowi jego obowiązek.

Artykuł 5.
Żadne z postanowień niniejszego traktatu nie może być rozumiane jako znoszące albo ograniczające wzajemną odrębność i niezależność Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu.

Artykuł 6.
Traktat niniejszy traci moc w razie:

1) wypowiedzenia go przez Królestwo Dreamlandu, po upływie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia o tym fakcie Królestwa Elderlandu;
2) wypowiedzenia go przez Królestwo Elderlandu, z dniem zawiadomienia o tym fakcie Królestwa Dreamlandu.

Artykuł 7.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Królestwo Dreamlandu i Królestwo Elderlandu.

Zawarto w Elderze, dnia 2 kwietnia 2017 r.

Za Królestwo Dreamlandu:
Christian von Kluck

za Królestwo Elderlandu:
Wilhelm von Wolff