Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z PRK ws. powołania wicepremiera (von Witt)

BPSK nr 6061

ZARZĄDZENIE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Na podstawie art. 3 ust. 4 Dekretu Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Rządzie Królewskim, zarządzam, co następuje:

Art. 1.
Na urząd Wicepremiera Rządu Królewskiego powołuję Jego Książęcą Mość Daniela arcyksięcia Daniela von Witta.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Auksencjusz markiz Butodziej-Witt
Premier Rządu Królewskiego