Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UK o zmianie Karty Konstytucyjnej

BPSK nr 6063

USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 19 kwietnia 2017 roku

Art. 1.
W Karcie Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

(1) Art. 2 uzyskuje następujące brzmienie: „Art. 2. [Ustrój terytorialny] 1. Terytorium Królestwa Dreamlandu składa się z krajów. Krajami są Domena Królewska i kraje federacji. 2. Król sprawuje zwierzchnictwo nad krajami. Na czele Domeny Królewskiej i krajów federacji przyłączonych do Królestwa Dreamlandu na mocy traktatów stoi Król lub powoływany przez niego przedstawiciel. W pozostałych krajach federacji, jeżeli ich akty zasadnicze nie przewidują, że na ich czele stoi przedstawiciel powoływany przez Króla, organy stojące na czele tych krajów federacji obowiązane są składać Królowi homagium w ciągu 7 dni od ich wyłonienia; w przeciwnym wypadku ich wyłonienie jest nieważne. 3. Ustrój kraju określa jego akt zasadniczy. Król nadaje akt zasadniczy Domenie Królewskiej. Akty zasadnicze krajów federacji przyjmuje się w referendach krajowych. 4. Kraje mogą być samorządne. Na terytorium kraju może obowiązywać prawo krajowe. 5. Referenda krajowe i wybory krajowe przeprowadza organ wyborczy Królestwa Dreamlandu. 6. Kraj federacji może być utworzony na: (1) nowym terytorium Królestwa – na mocy traktatu o akcesji innego państwa wirtualnego do Królestwa Dreamlandu; (2) dotychczasowym terytorium Królestwa – na: a) mocy woli obywateli istniejącego kraju federacji wyrażonego w referendum krajowym w sprawie jego podziału; b) wniosek co najmniej pięciu obywateli Domeny Królewskiej złożony do Króla w sprawie wyodrębnienia z niej kraju federacji. 7. Kraj federacji może być zlikwidowany przez Króla, a jego terytorium włączone do Domeny Królewskiej wtedy, gdy w co najmniej dwóch wyborach lub referendach ogólnonarodowych przeprowadzonych na przestrzeni pół roku frekwencja w danym kraju federacji wynosiła co najwyżej trzech uprawnionych do głosowania. 8. Za zasługi dla Królestwa Dreamlandu Król może nadać obywatelowi lenno w Domenie Królewskiej. 9. Kraje prowadzą sprawy polityki niezastrzeżonej prawem federalnym dla organów władzy federalnej Królestwa Dreamlandu. 10. Dekret królewski określa szczegółowy podział administracyjny Królestwa Dreamlandu i zasady funkcjonowania lenn.”;
(2) W art. 4 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: „2. Sfera prywatnego życia każdego człowieka jest nienaruszalna.”;
(3) W art. 4 numerację dotychczasowych ustępów 2-6 zamienia się na numerację 3-7;
(4) W art. 5 ust. 1 na końcu zdania dodaje się zwrot „lub godności człowieka”;
(5) W art. 6 ust. 1 zd. 2 słowo „baliwatu” zamienia się na słowo „kraju”;
(6) W art. 6 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: „4. Rozporządzenia wydawane są przez Premiera Rządu Królewskiego, Rząd Królewski lub ministra na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie lub dekrecie królewskim i w celu ich wykonania.”;
(7) W art. 6 dotychczasowy ust. 4 uzyskuje numer 5;
(8) W art. 7 słowo „ogólnokrajowe” zamienia się na słowo „ogólnonarodowe”;
(9) W art. 7 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: „4. Na terytorium krajów mogą być przeprowadzane referenda krajowe.”;
(10) W art. 7 dotychczasowy ust. 4 uzyskuje numer 5 i następujące brzmienie: „5. Zasady i tryb przeprowadzania referendów ogólnonarodowych i referendów krajowych określa ustawa.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Marszałek Parlamentu Królewskiego
Aluś de la Ciprofloksja