Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SK 2006/24/I [Solardia v. Estreicher]

BPSK nr 610

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 4 listopada 2006 roku

Sąd Królestwa w Wydziale II Cywilnym;

Przewodniczący: Prezes SK dr jur. net. Edward książę Krieg;

po rozpoznaniu w dniu 2 – 4 listopada 2006 roku;
na rozprawie;

sprawy: SK 2006/24/I;

rozpoznawanej pierwotnie przez Sąd Prowincji;
w dniach 15 czerwca – 9 sierpnia 2006 roku;
pod sygnaturą SP 2006/2/I;

z powództwa: Kanclerza Wielkiego Księstwa Solardii;
przeciwko: Marcusowi Estreicherowi;
o: przeprosiny;

orzeka, co następuje:

I. Oddala powództwo.

II. Kosztami postępowania obciąża Skarb Królestwa.

UZASADNIENIE

(1)
Pozwem z dnia 9 czerwca 2006 roku Kanclerz Wielkiego Księstwa Solardii zarzucił Marcusowi baronowi Estreicherowi obrazę urzędu, który reprezentuje. Miało się to odbyć poprzez nazwanie go „kmiotem”, „Buttheadem” i „chłopem”. Pozew został w dniu 14 czerwca 2006 roku przekazany Prezesowi Sądu Prowincji, według zasad ogólnej właściwości sądów.

(2)
W dniu 15 czerwca 2006 roku otwarto przewód sądowy, doręczono stronom odpis pozwu i wezwano powoda do wykazania, że pełni stanowisko kanclerza Wielkiego Księstwa Solardii. Powód uczynił to 18 czerwca 2006 roku, poprzez wskazanie informacji dostępnej na witrynie
Wielkiego Księstwa Solardii. W dniu 26 czerwca 2006 roku sąd uznał powoda za przedstawiciela urzędu wskazanego w pozwie.

(3)
Zarządzeniem z dnia 25 czerwca 2006 roku sąd wyznaczył pozwanemu termin 7 dni na złożenie odpowiedzi na pozew. Pozwany uczynił to pismem z dnia 26 czerwca 2006 roku. Wskazał w nim, że niezależnie od pełnionego urzędu, powód przebywa w Królestwie Dreamlandu jako osoba prywatna. Pozwany podniósł, iż ewentualne znieważenie powoda wynikło w ramach kłótni sprowokowanej przez samego powoda działającego jako osoba prywatna – zdaniem pozwanego nie doszło zatem do znieważenia jakiegokolwiek urzędu. Pozwany wniósł również o obciążenie powoda kosztami postępowania ze względu na to, iż jest w Dreamlandzie jako cudzoziemiec, przez co, zdaniem powoda, nie powinno mu przysługiwać zwolnienie z opłat takie, jak w przypadku obywatela, „któremu z definicji przysługuje opieka państwa”.

(4)
Zarządzeniem z dnia 30 lipca 2006 roku wyznaczono stronom termin 7 dni na zgłaszanie wniosków dowodowych w sprawie. W wyznaczonym terminie żadnego wniosku nie złożono. W tej sytuacji w dniu 10 lipca 2006 roku zarządzono czterodniowy termin na składanie oświadczeń końcowych przez strony.

(5)
W dniu 14 lipca 2006 roku oświadczenie końcowe złożył pozwany. Podtrzymał on stanowisko przedstawione w odpowiedzi na pozew. Podkreślił również, iż powód nie występuje w Królestwie jako przedstawiciel innego państwa, a więc niedopuszczalne jest przeprowadzanie postępowania o obrazę pełnionego przezeń urzędu. Ponieważ pozew nie wspominał o kwestii naruszenia dóbr osobistych osoby prywatnej, pozwany z powyższych względów wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany odniósł się również do niezłożenia przez powoda wniosków dowodowych, co – zgodnie z regułami postępowania cywilnego – uniemożliwia, zdaniem powoda, bezpośrednie przyznanie powództwa przez sąd.

(6)
Pismem z dnia 17 lipca 2006 roku oświadczenie końcowe w sprawie złożył powód. Odniósł się on do kwestii zasad dobrego wychowania i życia społecznego, które nakładają na osoby pełniące stanowiska publiczne dodatkowe obowiązki zachowania kultury. Pozwany, zdaniem powoda, złamał te zasady. Powód wskazał, że czuje się obrażony nie tylko on, ale i wszyscy jego współpracownicy.

(7)
W dniu 30 października 2006 roku nastąpiło stwierdzenie opróżnienia urzędu sędziego i Prezesa Sądu Prowincji, a co za tym idzie nastąpiła przeszkoda w dalszym rozpoznaniu spraw, co stało się podstawą do przejęcia sprawy w dniu 2 listopada 2006 roku do właściwości Sądu
Królestwa. Sąd Królestwa przerejestrował sprawę, nadając jej sygnaturę SK 2006/24/I, otworzył przewód sądowy, by uznać złożone oświadczenia końcowe i zamknął postępowanie w sprawie.

(8)
Mając na uwadze zgromadzony w toku przewodu materiał procesowy oraz obowiązujące prawo Sąd Królestwa zważył, co następuje:

(8.A)
W przedmiotowej sprawie sąd nie czuje się w obowiązku i wręcz nie może rozstrzygać co do tego czy doszło do naruszenia czyichkolwiek dóbr osobistych, znieważenia urzędu czy jakiegokolwiek innego niezgodnego z prawem działania pozwanego ze względu na fakt, że powód nie udowodnił jakichkolwiek okoliczności wskazanych w pozwie. Sąd wprawdzie ma prawo do przeprowadzenia dowodów z urzędu, ale w niniejszej sprawie to powód nie dążył do skutecznego dojścia swych roszczeń.

(8.B)
W sprawie z powództwa cywilnego to na osobie, która wywodzi z określonej okoliczności skutki prawne, spoczywa obowiązek udowodnienia tej okoliczności. Nie ma tu znaczenia ani to, że powód wskazał w pozwie trzy określenia, które padły pod jego adresem, a które uznał za obraźliwe, ani fakt, że pojawiły się one na liście dyskusyjnej Królestwa (czemu pozwany nie zaprzecza). Nie można oczekiwać, że sąd będzie w takich wypadkach przeprowadzał dowody z urzędu i samemu przeszukiwał archiwum listy dyskusyjnej po to, by znaleźć posty, w których użyto wyrazów wskazanych w uzasadnieniu pozwu. To w interesie powoda leży bowiem, by udowodnić te okoliczności, o których wspomina w pozwie. Jest to obowiązek, którego nie może zlekceważyć, ponieważ w przeciwnym wypadku nie może spodziewać się, że skutecznie dojdzie swoich racji przed sądem.

(8.C)
Sąd uznał zatem okoliczności wskazane w pozwie za nieudowodnione, przez co musiał również oddalić powództwo. Sąd nie odnosi się w tej sytuacji do jakichkolwiek innych okoliczności sprawy.

(9)
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Prezes Sądu Królestwa
(-) dr jur. net. Edward książę Krieg

POUCZENIE
Od niniejszego wyroku przysługuje stronom apelacja w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, którą należy złożyć za pośrednictwem urzędowego formularza, dostępnego w Pałacu Sprawiedliwości. Ze względu na to, że sprawę rozpatrywał w I instancji Sąd Królestwa, apelacja zostanie przekazana do rozpoznania Jego Królewskiej Mości.