Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. ratyfikacji paktu obronnego (Wandystan)

BPSK nr 6194

Ekorre, dnia 20 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE

My, Alfred, król Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu etc.,

oświadczamy, co następuje:

W dniu 14 czerwca 2017 r. przedstawiciele Królestwa Dreamlandu i Mandragoratu Wandystanu podpisali w Genosse-Wanda-Stadt Pakt obronny w następującym brzmieniu:

***
PAKT OBRONNY

Wysokie Układające się Strony – Królestwo Dreamlandu i Mandragorat Wandystanu – zawierają poniższy Pakt:

ART. 1.
Wysokie Układające się Strony uznają, że zbrojna napaść na co najmniej jedną z nich jest napaścią na obie Wysokie Układające się Strony i zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych przeciwdziałań w zakresie ustalonym szczegółowymi porozumieniami rządów Wysokich Układających się Stron.

ART. 2.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do współdziałania na polu dyplomatycznym i wojskowym względem państw trzecich w celu ochrony swoich słusznych interesów. Zakres współdziałania jest ustalany każdorazowo na podstawie odpowiednich porozumień właściwych organów Wysokich Układających się Stron.

ART. 3.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do udzielania sobie wzajemnie wszelkiej potrzebnej pomocy dyplomatycznej, wojskowej bądź innej w przypadku zagrożenia integralności terytorialnej, suwerenności, niepodległości lub bezpieczeństwa jednej z nich.

ART.4.
Wysokie Układające się Strony w celu realizacji postanowień niniejszego paktu dopuszczają stacjonowanie i przemieszczanie przez terytorium jednej Strony sił zbrojnych drugiej Strony na podstawie odpowiednich porozumień rządów Wysokich Układających się Stron.

ART.5.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do współpracy dyplomatycznej i wojskowej z sojusznikami Wysokich Układających się Stron, w sytuacji i w zakresie w jakim jest to wymagane do realizacji zadań niniejszego Paktu. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do wzajemnej notyfikacji porozumień o podobnym charakterze zawieranymi z państwami trzecimi.

Podpisali dnia 14 czerwca 2017 r. w Genosse-Wanda-Stadt:

w im. Rządu Królewskiego Królestwa Dreamlandu:
minister Prezerwatyw Tradycja Radziecki

w im. Mandragoratu Wandystanu:
prezydent Michał Michaelus

***

W imieniu Królestwa Dreamlandu pakt ów ratyfikujemy.

Alfred, rex