Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SK 2006/27/I [Prok. v. Mazowiecki]

BPSK nr 620
LDKD #17842
WYROK

JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 14 grudnia 2006 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym;
Przewodniczący: Prezes SK dr jur. net. Edward książę Krieg;

po rozpoznaniu w dniach 13-14 grudnia 2006 roku;
w ramach postępowania skróconego;

sprawy: SK 2006/27/I [Prok. v. Mazowiecki];

z oskarżenia:
Prokuratora Generalnego Królestwa Dreamlandu;

przeciwko:
Konradowi II Mazowieckiemu;

oskarżonemu o to, że:
w dniu 11 listopada 2006 r. przesłał na listę dyskusyjną Królestwa dreamland@yahoogroups.com wiadomość, w której nakłaniał subskrybentów tej listy do stosowania przemocy wobec osoby
– tj. o przestępstwo z art. 12 w zw. z art. 54 k.k.

orzeka, co następuje:

I. W związku z dobrowolnym poddaniem się karze orzec uzgodnioną przez strony karę 25 stawek dziennych grzywny, przy wysokości jednej stawki ustalonej na 10 D, i nakazuje zapłatę grzywny w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia, na konto Skarbu Królestwa DR-A71286-100.

II. Kosztami postępowania obciążamy Skarb Królestwa.

UZASADNIENIE

(1)
Pełen zapis przewodu sądowego jest dostępny w Pałacu Sprawiedliwości – Sali Rozpraw IV
(http://www.dreamland.l.pl/sk/sk/forum.php?page=&cmd=show&id=598).

(2)
W dniu 11 grudnia 2006 roku Prokurator Generalny Królestwa Dreamlandu Medgar wicehrabia de Rama wniósł akt oskarżenia przeciwko Szlachetnemu Panu sir Konradowi II Mazowieckiemu o to, że „w dniu 11 listopada 2006 r. przesłał na główną listę dyskusyjną Królestwa Dreamlandu dreamland@yahoogroups.com wiadomość następującej treści: <krol@lolardia.cba.pl z nakazem
poddania się. Osoby chetne wesprzeć tą akcję proszę o wysyłanie takich spamów pod tamten adres 😀 Łącznie wysłałem 119 wiadomości SPAM wczoraj>>, godzina utworzenia wiadomości 14.26, numer wiadomości w archiwum grupy na stronie yahoo.com 17433, nakłaniając tym samym subskrybentów listy do stosowania przemocy wobec osoby”, co stanowi realizację czynu zabronionego określonego w art. 12 w zw. z art. 54 ustawy federalnej z dnia 12 marca 2004 roku Kodeks karny (dalej: k.k.), to jest podżeganie do przemocy wobec osoby.

(3)
Wraz z aktem oskarżenia złożono wniosek o skazanie bez rozprawy, wskazując, że w toku postępowania karnego przygotowawczego oskarżony przyznał się do popełnianego mu czynu, okoliczności przestępstwa nie budzą żadnych wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Prezes Sądu Królestwa przekazał sprawę do Wydziału III Karnego do rozpoznania w ramach procedury postępowania skróconego. Z tego względu sąd nie widzi potrzeby szczegółowego uzasadniania wyroku; sąd orzekł karę ustaloną przez strony w toku postępowania karnego przygotowawczego. Sąd czuje się jednak w obowiązku wyjaśnić wszelkie wątpliwości zastosowanej procedury prawnej w postaci skazania bez wyroku (dobrowolnego poddania się karze lub postępowania skróconego).

(4)
Sąd w obecnym składzie stwierdza, że mimo braku ustawowego umocowania postępowania skróconego w dreamlandzkim prawodawstwie, nie ma przeszkód, by tą procedurę zastosować w ramach art. 46 ust. 3 Konstytucji. Przede wszystkim sąd stwierdza, że nie ma ku temu przeciwskazań w postaci ewentualnego naruszania interesów stron. Przeciwnie, postępowanie skrócone, zdaniem sądu, jest w stanie zapewnić pełniejszą realizację konstytucyjnej zasady państwa prawa, wyrażonej w art. 1 ust. 1, a także zasadę sprawiedliwego rozpatrywania spraw wyrażoną w art. 19 ust. 3 Konstytucji poprzez znaczne przyspieszenie postępowania w sprawie. Należy dodać, iż interesy stron pozostają w postępowaniu skróconym nienaruszone, a nawet że poprzez skrócenie procedury działa ono w interesie stron.

(5)
Sąd pragnie jednak określić, jakie są przesłanki przeprowadzenia postępowania skróconego. Przede wszystkim oskarżyciel składa sądowi wniosek o skazanie bez procesu dostarczając jednocześnie zgodę oskarżonego. Umowa co do skazania bez rozprawy między oskarżycielem a oskarżonym (prokuratorem a podejrzanym) ma co do zasady charakter dobrowolny. Idąc tokiem rozumienia polskiego ustawodawcy, postępowanie skrócone nie będzie stosowane dla czynów, które k.k. klasyfikuje jako zbrodnie. Okoliczności popełnienia przestępstwa nie mogą również budzić jakichkolwiek wątpliwości, zaś postawa oskarżonego musi wskazywać, że cele postępowania określone w art. 3 (1) ustawy federalnej z dnia 12 marca 2004 roku zostaną osiągnięte. Tylko przy wspólnym zaistnieniu tych przesłanek postępowanie skrócone może być stosowane.

(6)
Punkty 4 i 5 niniejszego uzasadnienia nie mają rangi wykładni prawa, toteż postępowanie skrócone będzie stosowane tylko tak długo, jak długo Sąd Królestwa dokonując wykładni nie postanowi inaczej.

(7)
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Prezes Sądu Królestwa
(-) dr jur. net. Edward książę Krieg