Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SK 2006/22/I [Prok. v. Leninus]

BPSK nr 604
LDKD #17837

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 12 grudnia 2006 roku

Sąd Królestwa w Wydziale II Cywilnym;
Przewodniczący: Prezes SK dr jur. net. Edward książę Krieg;

po rozpoznaniu w dniach 30 października – 12 grudnia 2006 roku;
na rozprawie;

sprawy: SK 2006/22/I;

z powództwa: Prokuratora Generalnego;
przeciwko: Arkadiuszowi van Leninusowi;
o: ustalenie ustania obywatelstwa;

orzeka, co następuje:

I. Stwierdza ustanie obywatelstwa pozwanego

II. Kosztami postępowania obciąża Skarb Królestwa.

(1)
Przebieg postępowania dostępny jest w Pałacu Sprawiedliwości – Sala Rozpraw II
(http://www.dreamland.l.pl/sk/sk/forum.php?category=11&cmd=show&id=495).

(2)
W dniu 29 października 2006 roku Prokurator Generalny złożył pozew o ustalenie ustania obywatelstwa Arkadiusza van Leninusa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy federalnej z dnia 12 marca 2004 roku o wprowadzeniu kodeksu karnego (dalej: ufwkk). Przewód sądowy został otwarty zarządzeniem z dnia 30 października 2006 roku.

(3)
Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew. Nie złożył również oświadczenia końcowego.

(4)
Sąd przeprowadził dowód z urzędu polegający na powołaniu wpisu z Centralnego Rejestru Mieszkańców (dalej: Rejestr), świadczącego, że pozwany w dniu 13 października 2006 roku dokonał usunięcia swojej osoby z Rejestru.

(5)
Zarządzeniem z dnia 12 grudnia 2006 roku zamknięto przewód sądowy w sprawie.

(6)
Mając na uwadze zgromadzony w toku przewodu materiał procesowy oraz obowiązujące prawo Sąd Królestwa zważył, co następuje:

(6.A)
Sąd na podstawie oczywistych przesłanek stwierdza, że obywatelstwo pozwanego ustało. Wskazuje na to jednoznacznie dowód w postaci wypisu z Rejestru oraz milczenie pozwanego na sali sądowej.

(6.B)
Sąd pragnie podkreślić, że niniejsze postępowanie wszczęte zostało na wniosek oskarżyciela publicznego na podstawie art. 12 ust. 2 ufwkk i sąd nie widzi możliwości przeprowadzania analogicznych rozpraw o stwierdzenie ustania obywatelstwa nie służących realizacji zapisów tej
ustawy.

(7)
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Prezes Sądu Królestwa
(-) dr jur. net. Edward książę Krieg

POUCZENIE
Od niniejszego wyroku przysługuje stronom apelacja w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, którą należy złożyć za pośrednictwem urzędowego formularza, dostępnego w Pałacu Sprawiedliwości. Ze względu na to, że sprawę rozpatrywał w I instancji Sąd Królestwa, apelacja zostanie przekazana do rozpoznania Jego Królewskiej Mości.