Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UF o referendach [t.j.]

BPSK nr 6295

USTAWA FEDERALNA
z dnia 20 października 2013 r.
[t.j. z dnia 24 lipca 2017 r.]

o referendach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania referendów, o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 7, art. 13 ust. 1 Karty Konstytucyjnej.
2. Ilekroć ustawa mówi o:
(1) referendum rozumie się przez nie procedurę, w której decyzję w przedstawionej sprawie podejmują w głosowaniu bezpośrednim wszyscy uprawnieni do głosowania,
(2) referendum ogólnokrajowym rozumie się przez nie referendum, które jest organizowane na terenie całego Królestwa,
(3) referendum lokalnym rozumie się przez nie referendum, które jest organizowane na terenie co najmniej jednego baliwatu,
(4) uprawnionych do głosowania rozumie przez nich tych, którzy w momencie zarządzania referendum pozostawali obywatelami Królestwa.

Art. 2.
Nie przeprowadza się referendum w sprawie amnestii.

Art. 2a.
(uchylony).

Rozdział II
Referendum ogólnokrajowe

Art. 3.
1. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król z własnej inicjatywy lub na wniosek wniesiony przez Parlament Królewski lub grupę co najmniej 3 obywateli.
2. (uchylony).
3. Referendum ogólnokrajowe może być zarządzone w sprawie przyjęcia zmian Karty Konstytucyjnej. Zmiany Karty Konstytucyjnej uważa się za przyjęte, jeśli głosowało za nimi więcej niż połowa wyborców biorących udział w głosowaniu.
4. (uchylony).

Art. 4.
Referendum ogólnokrajowe powinno zostać ogłoszone nie później niż po upływie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 art. poprzedzającego.

Rozdział III
Referendum lokalne

Art. 5.
1. Referendum lokalne przeprowadzane na terenie baliwatu zarządza Król.
2. (uchylony).

Art. 6.
(uchylony).

Rozdział IV
Zarządzanie referendum

Art. 7.
Wniosek o zarządzenie referendum powinien określać przedmiot, który ma zostać poddany pod głosowanie poprzez wskazanie pytania referendalnego albo pytań referendalnych lub proponowanych wariantów rozwiązań.

Art. 8.
1. Referendum zarządza się poprzez ogłoszenie postanowienia, w którym określa się datę rozpoczęcia i zakończenia referendum oraz elementów wskazanych we wniosku o zarządzenie referendum, o których mowa w art. poprzedzającym.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. poprzedzającym powinno być ogłoszone co najmniej 3 dni przed datą rozpoczęcia referendum.
3. Referendum trwa co najmniej 7 dni.

Rozdział V
Przeprowadzanie referendum

Art. 9.
1. Komisarz Wyborczy Królestwa, zwany w dalszej części „Komisarzem”, zapewnia organizację i przeprowadzenie referendum.
2. Królewskie Służby Informatyczne są zobowiązane do współpracy z Komisarzem w zakresie zapewnienia należytych warunków technicznych dla przeprowadzenia referendum.

Art. 10.
1. Komisarz w pierwszym dniu referendum obwieszcza o jego rozpoczęciu oraz podaje adres internetowy do formularza głosowania i załącza do obwieszczenia spis uprawnionych do głosowania wraz z Numerami Identyfikującymi Mieszkańca, zwanymi dalej „NIM”.
2. (uchylony).
3. Do procedury referendalnej art. 4 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia 4 kwietnia 2016 roku Ordynacja wyborcza, stosuje się odpowiednio.

Art. 11.
1. Referendum przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego formularza głosowania umieszczonego na stronie internetowej.
2. Odnośnik do formularza głosowania powinien być wyraźnie oznaczony na witrynie głównej:
(1) Królestwa podczas referendum ogólnokrajowego,
(2) każdego baliwatu podczas referendum lokalnego.
3. Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań.
4. Elektroniczny formularz głosowania umożliwia głosującym oddanie głosu pustego.

Art. 12.
Rozporządzenie federalne wydane przez Rząd Królewski w porozumieniu z Komisarzem może określić szczegółowy tryb przeprowadzania głosowania, przy czym sposób przeprowadzania głosowania powinien zapewniać możliwość weryfikacji wyników przez Komisarza oraz automatyczną kontrolę uprawnień wyborczych przy wykorzystaniu NIM.

Art. 13.
1. W czasie trwania referendum nie publikuje się żadnych informacji dotyczących dotychczasowych wyników, za wyjątkiem informacji o dotychczasowej frekwencji. Informacje o frekwencji może publikować Komisarz.
2. (uchylony).

Art. 14.
1. Komisarz dokonuje ogłoszenia wyników referendum wraz z podaniem frekwencji:
(1) dla całego Królestwa w przypadku referendum ogólnokrajowego,
(2) dla baliwatu w przypadku referendum lokalnego.
2. (uchylony).

Art. 15.
Każdy uprawniony do głosowania może wnieść skargę na poprawność przeprowadzenia referendum. Przepisy dotyczące skargi na przeprowadzenie wyborów zgodnie z Ustawą Federalną z dnia 4 kwietnia 2016 roku Ordynacja wyborcza stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Przepisy karne

Art. 16.
(uchylony).

Art. 17.
(uchylony).

Rozdział VII
Przepisy końcowe

Art. 18.
(uchylony).

Art. 19.
1. Uchyla się Dekret Królewski z dnia 28 marca 2008 roku z późniejszymi zmianami o referendum ogólnonarodowym.
2. Ustawa niniejsza wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.