Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Dekret o tytułach honorowych, orderach i odznaczeniach

BPSK nr 6390

Ekorre, dnia 31 sierpnia 2017 r.

DEKRET
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

o tytułach honorowych, orderach i odznaczeniach

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu etc.,

ogłaszamy, że ustanowiliśmy, co następuje:

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

Art. 1.
1. Niniejszy edykt reguluje rodzaje tytułów honorowych, orderów i odznaczeń (dalej określane łącznie jako zaszczyty), zasady ich nabywania i utraty, a także zadania i zasady funkcjonowania Heroldii Królestwa.
2. Uhonorowanego zaszczytem obowiązują godność, uczciwość, wierność państwu i zachowanie powagi tego zaszczytu.

Art. 2.
1. Co do zasady zaszczyty nadaje Król. W przypadkach określonych edyktem mogą być one nabyte z mocy prawa.
2. Uhonorowanemu zaszczytem który rażąco uchybił godności albo który uporczywie uchybiał obowiązkom wskazanym w art. 1 ust. 2, Król może dany zaszczyt odebrać. Nie dotyczy to zaszczytów nabytych z mocy prawa.
3. Uhonorowany zaszczytem może odmówić jego przyjęcia bądź zrzec się go.
4. Utrata obywatelstwa czy opuszczenie Królestwa nie wiąże się z utratą zaszczytów.

Rozdział 2 – Heroldia

Art. 3.
1. Ustanawia się Heroldię Królestwa, jako instytucję właściwą do wszelkich kwestii związanych z heraldyką.
2. Na czele Heroldii stoi Król Dreamlandu jako Wielki Mistrz Heroldii. Organem wykonawczym Heroldii jest Sekretarz Heroldii.
3. Sekretarz Heroldii:
a) podejmuje w porozumieniu z nobilitowanym decyzję ws. nadania bądź zmiany herbu;
b) określa zasady obowiązujące przy tworzeniu herbów nobilitowanych;
c) ustala w porozumieniu z Wielkim Mistrzem Heroldii cennik usług heraldycznych;
d) zarządza majątkiem Heroldii;
e) wykonuje wszystkie inne zadania Heroldii.

Art. 4.
1. Heroldia odpowiada za uzgodnienie postaci oraz opracowanie opisów i wzorów herbów, nadawanych stosownie do postanowień art. 18.
2. Heroldia prowadzi rejestr heraldyczny, obejmujący dane wszystkich nobilitowanych Królestwa, łącznie z wybranymi przezeń herbami, a także rejestr odznaczonych.
3. Heroldia doradza, rozstrzyga spory i wątpliwości w kwestiach heraldycznych, weksykologicznych i innych dotyczących symboli państwowych, regionalnych i lokalnych.

Rozdział 3 – Tytuły honorowe

Art. 5.
1. Tytułami honorowymi obowiązującymi w Królestwie są szlachectwo, tytuły arystokratyczne i tytuły monarsze.
2. Tytuły honorowe szereguje się hierarchicznie w kolejności od najniższego: szlachectwo, tytuły arystokratyczne od najniższego do najwyższego, tytuł monarchy-seniora, tytuł monarchy. Tytuł wyższy zastępuje tytuł niższy.

Art. 6.
1. Szlachectwo jest nadawane w uznaniu wiernej służby państwu.
2. Szlachcicowi przysługuje tytuł lady lub sir.

Art. 7.
1. Tytuły arystokratyczne nadaje się w uznaniu wiernej służby państwu, w trakcie której położono znaczne zasługi dla państwa.
2. Tytułami arystokratycznymi, w kolejności od najwyższego do najniższego, są, odpowiednio do płci uhonorowanego:
a) arcyksiążę albo arcyksiężna;
b) książę albo księżna;
c) diuk albo diuszesa;
d) markiz albo markiza;
e) hrabia albo hrabina;
f) wicehrabia albo wicehrabina;
g) baron albo baronessa.

Art. 8.
1. Tytułami monarszymi są tytuł Króla lub Królowej, przysługujący panującemu Królowi oraz Króla Seniora lub Królowej Seniorki przysługujących byłym monarchom od momentu ustąpienia z tronu.
2. Prawa do tytułu monarchów seniorów przysługują byłym królom Scholandii panującym przed dniem 13 lipca 2015 r.

Rozdział 4 – Ordery

Art. 9.
1. Order Czerwonego Orła jest najwyższym orderem państwowym, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług oddanych państwu, także stosownie do zwyczajów międzynarodowych.
2. Kawalerowie i damy Orderu Czerwonego Orła mają prawo posługiwać się bezpośrednio po nazwisku skrótem „KCO” lub „OCO”.

Art. 10.
1. Order Odrodzenia Dreamlandu jest drugim orderem państwowym, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług dla odrodzenia lub wzmocnienia państwa.
2. Dewizą Orderu Odrodzenia Dreamlandu jest „Orta recens quam pura nites” („Nowo wzniesione, jakże jasno już świeci”).
3. Order Odrodzenia Dreamlandu dzieli się na trzy klasy:
a) klasę I — Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Dreamlandu;
b) klasę II — Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Dreamlandu;
c) klasę III — Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Dreamlandu.
4. Kawalerowie i damy Orderu Czerwonego Orła mają prawo posługiwać się bezpośrednio po nazwisku odpowiednim skrótem, zależnie od klasy:
a) „KKdrOD” — dla klasy I;
b) „KOOD” — dla klasy II;
c) „KKawOD” — dla klasy III.

Art. 11.
1. Order Atanazego jest trzecim orderem państwowym, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług oddanych krajowi federacji albo wcześniejszej zasadniczej jednostce podziału terytorialnego państwa.
2. Order Atanazego dzieli się na trzy klasy:
a) klasę I — Krzyż Komandorski Orderu Atanazego;
b) klasę II — Krzyż Oficerski Orderu Atanazego;
c) klasę III — Krzyż Kawalerski Orderu Atanazego.
3. Kawalerowie i damy Orderu Atanazego mają prawo posługiwać się bezpośrednio po nazwisku odpowiednim skrótem, zależnie od klasy:
a) „KKdrA” — dla klasy I;
b) „KOA” — dla klasy II;
c) „KKawA” — dla klasy III.

Art. 12.
1. Order Korony Ebruzów jest orderem domowym rodu panującego Ebruzów.
2. Order Korony Ebruzów dzieli się na dwie klasy:
a) klasę I — Order Wielki Korony Ebruzów, przynależny z mocy prawa wyłącznie Królowi i Królom Seniorom;
b) klasę II — Gwiazdę Orderu Korony Ebruzów, nadawaną wedle uznania przez panującego monarchę osobom zasłużonym dla Korony lub Monarchy;
3. Postanowienia ust. 2 lit. a nie obejmują monarchów seniorów posiadających ten tytuł na podstawie art. 8 ust. 2 niniejszego edyktu.

Art. 13.
Jednej osobie może być nadany order w jednej klasie tylko raz.

Rozdział 5 – Odznaczenia

Art. 14.
1. Krzyż Edwarda Artura jest nadawany w uznaniu wyróżniającej się działalności, szczególnie działalności politycznej, w zakresie sprawowania urzędów państwowych.
2. Krzyż Edwarda Artura dzieli się na trzy stopnie:
a) stopień I — Krzyż Edwarda Artura z Brylantami i ze Złotym Okuciem;
b) stopień II — Krzyż Edwarda Artura z Brylantami;
c) stopień III — Krzyż Edwarda Artura.

Art. 15.
1. Medal Edwarda II jest nadawany w uznaniu wyróżniającej się działalności w zakresie publicystyki i opiniotwórczości.
2. Medal Edwarda II dzieli się na trzy stopnie:
a) stopień I — Medal Edwarda II ze Złotymi Liśćmi Dębu;
b) stopień II — Medal Edwarda II z Liśćmi Dębu;
c) stopień III — Medal Edwarda II.

Art. 16.
1. Medal Zeliga jest nadawany w uznaniu wyróżniającej się działalności pozapolitycznej.
2. Medal Zeliga dzieli się na trzy stopnie:
a) stopień I — Złoty Medal Zeliga;
b) stopień II — Srebrny Medal Zeliga;
c) stopień III — Brązowy Medal Zeliga.

Rozdział 6 – Herby i wizerunki orderów i odznaczeń

Art. 17.
Król, w porozumieniu z Sekretarzem Heroldii, określa wizerunki orderów i odznaczeń.

Art. 18.
Nobilitowanym, tj. posiadającym szlachectwo, tytuł arystokratyczny bądź monarszy przysługuje prawo do posługiwania się herbem. Wzór herbu, zgodny z obowiązującymi zasadami i tradycjami heraldycznymi, nadaje Sekretarz Heroldii w porozumieniu z Nobilitowanym. Kwestie sporne rozstrzyga Wielki Mistrz Heroldii.

Rozdział 7 – Przepisy przejściowe

Art. 19.
1. Traci moc Dekret królewski – prawo zaszczytów państwowych z dnia z dnia 5 sierpnia 2017 r.
2. W ustawie federalnej z dnia 13 maja 2016 r. o Bazie Prawnej przywraca się treść wcześniejszej w części w jakiej została ona zmieniona dekretem uchylonym ust. 1.

Art. 20.
1. Wszystkie dotychczasowe tytuły, ordery i odznaczenia są traktowane jak ich ekwiwalenty w obecnym brzmieniu prawa.
2. Uznaje się dotychczas nadane zaszczyty państwowe byłego Królestwa Scholandii, a także tytuły, ordery i odznaczenia dreamlandzkie nie mające ekwiwalentu w obecnym brzmieniu prawa.

Art. 21.
Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.