Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z PRK ws. likwidacji Korpusu Ochrony Pogranicza „Wojak”

BPSK nr 6394

ZARZĄDZENIE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 3 września 2017 roku

w sprawie likwidacji Korpusu Ochrony Pogranicza „Wojak”

Działając na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia 21 października 2016 roku o instytucjach (BPSK nr 5703), zarządza się:

Art. 1. 1. Uchyla się Zarządzenie Premiera Rządu Królewskiego z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Korpusowi Ochrony Pogranicza „Wojak” i Zarządzenie Premiera Rządu Królewskiego z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie wskazania organu nadzoru Korpusu Ochrony Pogranicza „Wojak”.
2. Likwiduje się Korpus Ochrony Pogranicza „Wojak” i postanawia o jego wykreśleniu z Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw.

Art. 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) sir Oskar ben Grozny Witt
Premier Rządu Królewskiego.