Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWiA ws. struktury organizacyjnej ministerstwa

BPSK nr 6412

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie struktury organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działając na podstawie art. 4 ust. 3 Dekretu Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Rządzie Królewskim, zarządza się:

Art. 1.
1. W ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministerstwem”, funkcjonują departamenty:
(1) Departament Generalny.
(2) Departament Pomocy Publicznej.
2. Na czele departamentu może stać dyrektor powoływany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministrem”. Jeżeli dyrektor nie jest powołany – departamentem kieruje Minister.
3. Zadania departamentów wyznacza Minister na bieżąco.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji