Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWiA ws. odwołania Dyrektora Biblioteki im. Świętej Róży (Witt)

BPSK nr 6410

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie odwołania Dyrektora Biblioteki im. Świętej Róży

Działając na podstawie artykułu 4 ust. 2 Statutu Biblioteki im. św. Róży z dnia 22 października 2016 roku

postanawiam, co następuje:

Art. 1.
Z urzędu Dyrektora Biblioteki im. św. Róży odwołuje się Daniela von Witta.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji