Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z PRK ws. powołania Wicepremiera (Habsburg)

BPSK nr 6443

ZARZĄDZENIE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 16 października 2017 roku

w sprawie powołania wicepremiera

Na podstawie art. 3 ust. 4 Dekretu Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Rządzie Królewskim, zarządzam, co następuje:

Art. 1.
Na urząd Wicepremiera Rządu Królewskiego powołuję JE Tomasza baron von Habsburga.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Oskar ben Grozny Witt
Premier Rządu Królewskiego