Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF MSWiA ws. form i trybu ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu Startowego (t.j.)

BPSK nr 6469

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 8 września 2017 roku
[t.j. z dnia 4 listopada 2017 roku]

w sprawie form i trybu ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu Startowego

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 5 Ustawy Federalnej z dnia 3 października 2016 roku o Funduszu Startowym,

rozporządza się, co następuje:

Art. 1.
Obywatel Królestwa spełniający wymogi ustawowe ma prawo ubiegać się o następującą pomoc finansową:
(1) Stypendium aktywizacyjne;
(2) Dotację na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej.

Art. 2.
1. Stypendium aktywizacyjne wynosi 25.000 D.
2. Stypendium aktywizacyjne jest przyznawane za osiągnięcia na polu aktywizacji i integracji społecznej obywatela, polegające na przeprowadzeniu pracy o charakterze niekomercyjnym, zwanej dalej „pracą”.
3. Pracą może być zorganizowanie wydarzenia, przeprowadzenie projektu, stworzenie dzieł lub innych dóbr, które nie są przedmiotem sprzedaży.
4. Stypendium aktywizacyjne jest płatne na wniosek złożony po zakończeniu pracy, w trybie określonym w art. 4.

Art. 3.
1. Dotacja na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej, zwana dalej „dotacją”, wynosi do 50.000 D.
2. Dotacja jest przyznawana na podjęcie prowadzenia pierwszej działalności gospodarczej obywatela w wysokości przez niego wnioskowanej, która ma być przeznaczona w całości na zakupy środków trwałych, dóbr i usług związanych z podjęciem i rozruchem działalności gospodarczej.
3. Wniosek o dotację należy złożyć po rejestracji przedsiębiorstwa w Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw, w trybie określonym w art. 4.
4. Środków z dotacji nie można oszczędzać, inwestować w papiery wartościowe i inne przedsiębiorstwa.
5. Środki z dotacji muszą być wydatkowane w ciągu 1 miesiąca od przyznania dotacji. Po tym czasie należy rozliczyć się z dotacji podając wyciąg z konta bankowego przedsiębiorstwa ukazujący poniesione wydatki z dotacji.
6. W przypadku wydania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub nie zrealizowania wydatków dotację należy w części niewykorzystanej lub źle wykorzystanej zwrócić.

Art. 3a.
1. Premia dla poleconego i polecającego jest wypłacana we właściwej wysokości po 21. dniu, a najpóźniej ostatniego dnia pierwszego i drugiego miesiąca po nabyciu obywatelstwa przez poleconego.
2. Premia jest wypłacana we właściwym czasie pod warunkiem, że do 21. dnia każdego miesiąca, za który jest należna, polecony wykaże się aktywnością w co najmniej jednej z następujących form:
(1) prześle na forum dyskusyjne co najmniej 20 wypowiedzi;
(2) zatrudni się w administracji państwowej na szczeblu krajowym lub federalnym i będzie wykonywać swoją pracę w właściwy dla danego stanowiska sposób.
3. Weryfikację aktywności poleconego przeprowadza minister. W razie wątpliwości co do wykonywania pracy przez zatrudnionego poleconego minister zasięga opinii od jego pracodawcy lub poleconego. W przypadku stwierdzenia, że zatrudniony polecony nie wykonuje swojej pracy – warunek do wypłaty premii określony w pkt. 2 ust. poprzedzającego nie jest spełniony.

Art. 4.
1. Wniosek o zapomogę startową, wniosek o premię z udziału w programie partnerskim, wniosek o stypendium aktywizacyjne lub wniosek o dotację na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej powinien być złożony w dziale „Rząd Królewski i federalna administracja rządowa” w wątku wskazanym przez ministra do spraw wewnętrznych.
1a. Wniosek o premię z udziału w programie partnerskim przyjmuje się po uzyskaniu weryfikacji od Administracji forum dyskusyjnego co do osobnych tożsamości poleconego i polecającego oraz po potwierdzeniu przez osoby wymienione we wniosku, że polecony nabył obywatelstwo Królestwa Dreamlandu z polecenia polecającego.
2. Wzory wniosków określają załączniki do rozporządzenia.

Art. 5.
1. Uchyla się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 2016 roku w sprawie określenia procedury składania wniosków i wzorów w Funduszu Startowym o zapomogę i pożyczkę.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o zapomogę:

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
NIM:
Do
(podać imię i nazwisko ministra ds. wewnętrznych)
WNIOSEK
(podać imię i nazwisko osoby wnoszącej o zapomogę) wnosi o przyznanie zapomogi w kwocie 15.000 D.
………..
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 2 – wzór wniosku o stypendium aktywizacyjne

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
NIM:
Do
(podać imię i nazwisko ministra ds. wewnętrznych)
WNIOSEK
(podać imię i nazwisko osoby wnoszącej o stypendium aktywizacyjne) wnosi o przyznanie stypendium aktywizacyjnego w wysokości 25.000 D. Wniosek uzasadniam podając linki do wykonanej przeze mnie pracy: (podać linki do miejsc przeprowadzenia pracy i uzyskanych osiągnięć na polu aktywizacji i integracji społecznej).
………..
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 3 – wzór wniosku o dotację na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
NIM:
Do
(podać imię i nazwisko ministra ds. wewnętrznych)
WNIOSEK
(podać imię i nazwisko osoby wnoszącej o dotację na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej) wnosi o przyznanie dotacji na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej w wysokości (podać kwotę, ale nie więcej jak 50.000 D). Środki z dotacji zamierzam wykorzystać na (podać rodzaje wydatków) w ciągu 1 miesiąca od przyznania dotacji. Oświadczam, że w razie niewykorzystania środków lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem zobowiązuję się do zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Nazwa przedsiębiorstwa:
NIFI:
………..
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 4 – wzór wniosku o premię z udziału w programie partnerskim

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
NIM:
Do
(podać imię i nazwisko ministra ds. wewnętrznych)
WNIOSEK
Imię i nazwisko polecającego:
NIM polecającego:

Imię i nazwisko poleconego:
NIM poleconego:
Data nabycia obywatelstwa przez poleconego:

Wnoszę o włączenie do programu partnerskiego i dokonywanie wypłat premii dla wskazanych wyżej osób w kwocie 10.000 D dla każdej z nich w pierwszym miesiącu i 20.000 D dla każdej z nich w drugim miesiącu od nabycia obywatelstwa przez poleconego.
………..
(podpis wnioskodawcy)