Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF MSWiA ws. zmiany niektórych rozporządzeń

BPSK nr 6528

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń

Na podstawie art. 6. ust. 2. zdanie drugie Ustawy Federalnej z dnia 21 lipca 2016 roku o finansach publicznych, rozporządza się, co następuje:

Art. 1.

Art. 2 Rozporządzenia Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 2016 roku w sprawie przyporządkowania finansowego podmiotów finansów publicznych otrzymuje brzmienie: „Dworowi Królewskiemu o NIFI 68485 przyporządkowane są podmioty finansów publicznych: (1) Kancelaria Królewska; (2) Heroldia Królestwa; (4) Królewskie Służby Informatyczne; (5) Królewski Instytut Kartograficzny; (6) Księstwo Furlandii i Luindoru; (7) Domena Królewska; (8) Królestwo Scholandii.”.

Art. 2.

Art. 3. Rozporządzenia Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 2016 roku w sprawie przyporządkowania finansowego podmiotów finansów publicznych otrzymuje brzmienie: „Rządowi Królewskiemu reprezentowanemu przez Kancelarię Premiera o NIFI A22314, przyporządkowane są podmioty finansów publicznych:(1) Ministerstwo Kultury; (2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; (3) Ministerstwo Spraw Zagranicznych; (4) Biblioteka im. Świętej Róży. (5) Galeria Królewska; (6) Uniwersytet Królewski; (7) Prokuratura Królestwa.”.

Art. 3.

Art. 2. Rozporządzenia Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 2016 roku w sprawie organów nadzoru federalnych instytucji publicznych otrzymuje brzmienie: Organem nadzoru upoważnionym do nadawania statutu: (1) Królewskiego Instytutu Kartograficznego jest Król; (2) Galerii Królewskiej jest minister właściwy do spraw kultury; (3) Biblioteki im. Świętej Róży jest minister właściwy do spraw kultury; (4) Uniwersytetu Królewskiego jest minister właściwy do spraw kultury.”.

Art. 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji