Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Ustawa o Armii Królewskiej

BPSK nr 6543

Ekorre, 16 lutego 2018 r.

USTAWA

o Armii Królewskiej

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:

Art. 1. [Postanowienia ogólne]

1. Ustawa określa zasady funkcjonowania Armii Królewskiej oraz prawa i obowiązki krajów i obywateli w zakresie tworzenia i działalności formacji zbrojnych.
2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:

(1) siłach zbrojnych krajów rozumie się przez to wszystkie formacje zbrojne pozostające pod dowództwem danego kraju;

(2) federalnej służbie wojskowej rozumie się przez to ogólnowojskowe i administracyjne komórki organizacyjne Armii Królewskiej działające na szczeblu federalnym, tworzone i likwidowane przez Marszałka Armii Królewskiej, których celem jest wspomaganie Marszałka Armii Królewskiej w wykonywaniu jego zadań;

(3) państwowych instalacjach, obiektach, jednostkach wojskowych i cywilnych rozumie się przez to stworzone przez Królestwo Dreamlandu, reprezentujące je lub realizujące zadania powierzone przez upoważnione organy Królestwa, siły i środki poza granicami Królestwa;

(4) formacji zbrojnej rozumie się przez to jednostkę organizacyjną o charakterze wojskowym lub paramilitarnym zdolną do samodzielnego działania.

Art. 2. [Główne zadania i skład Armii Królewskiej]

1. Armia Królewska służy Królestwu do obrony, wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych i wykonywania misji zagranicznych, w szczególności humanitarnych i zbrojnych.
2. Armia Królewska składa się z federalnej służby wojskowej i sił zbrojnych krajów.

Art. 3. [Zwierzchnictwo Króla nad Armią Królewską]

1. Zwierzchnikiem Armii Królewskiej jest Król.

2. Wykonując zwierzchnictwo nad Armią Królewską Król:

(1) postanawia o użyciu Armii Królewskiej poza granicami Królestwa, w tym w celach wojennych, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rządu Królewskiego;

(2) ogłasza stan wojny w następstwie wypowiedzenia wojny państwu trzeciemu albo otrzymania aktu wypowiedzenia wojny od państwa trzeciego bądź agresji zbrojnej państwa trzeciego na terytorium Królestwa lub jego państwowe instalacje, obiekty lub jednostki wojskowe i cywilne znajdujące się poza granicami Królestwa;

(3) ogłasza stan pokoju w następstwie zawarcia pokoju z państwem trzecim;

(4) powołuje i odwołuje Marszałka Armii Królewskiej na wniosek Premiera Rządu Królewskiego;

(5) wydaje rozkazy Marszałkowi Armii Królewskiej.

3. Wykonując zwierzchnictwo nad krajami Król odbiera przysięgę od głównodowodzącego siłami zbrojnymi kraju.

Art. 4. [Marszałek Armii Królewskiej]

1. Marszałek Armii Królewskiej jest głównodowodzącym Armią Królewską podlegającym Królowi.

2. Marszałek Armii Królewskiej wykonując zadania głównodowodzącego Armią Królewską w czasie pokoju:

(1) koordynuje funkcjonowanie i współdziałanie sił zbrojnych krajów;

(2) dba o aktywizację Armii Królewskiej i zachowanie przez nią wysokiej gotowości bojowej;

(3) ustala i wprowadza jednolite standardy, które winne uwzględniać regionalne i lokalne tradycje wojskowe;

(4) prowadzi ewidencję sił i środków Armii Królewskiej oraz formacji zbrojnych, w tym prywatnych, a także wspomaga ich rozbudowę tam, gdzie to konieczne z uwagi na obronność Królestwa;

3. Marszałek Armii Królewskiej na rozkaz Króla lub wniosek Premiera Rządu Królewskiego ogłasza i znosi stan zagrożenia. W trakcie stanu zagrożenia wykonując zadania głównodowodzącego Armią Królewską ponad to, co określone w ustępie poprzedzającym:

(1) przejmuje bezpośrednie dowództwo nad wybranymi jednostkami wojskowymi i żołnierzami, które to siły i środki wydziela z sił zbrojnych krajów;

(2) wprowadza alarm w pozostałej części Armii Królewskiej.

4. Marszałek Armii Królewskiej wykonując zadania głównodowodzącego Armią Królewską ponad to, co określone w ustępach poprzedzających, w czasie wojny

(1) przejmuje dowództwo nad ogółem sił zbrojnych krajów;

(2) określa zadania i organizację Armii Królewskiej podczas wojny.

5. Wykonując swoje zadania Marszałek Armii Królewskiej wydaje rozporządzenia, a w stosunku do sił zbrojnych krajów, jednostek wojskowych i żołnierzy – również rozkazy.

Art. 5. [Siły zbrojne krajów]

1. Kraje mają prawo tworzyć własne siły zbrojne.

2. Kraje mogą nadawać prawo oraz określać zasady tworzenia i funkcjonowania formacji zbrojnych na swoim terytorium przez inne jednostki podziału terytorialnego i obywateli.

3. Dowodzący siłami zbrojnymi krajów pozostają do dyspozycji Króla i Marszałka Armii Królewskiej, w szczególności podczas stanu zagrożenia i stanu wojny.

4. Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się do innych krajów:

(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody ich zarządców i za wiedzą Marszałka Armii Królewskiej;

(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Marszałka Armii Królewskiej.

5. Siły zbrojne krajów mogą przemieszczać się poza terytorium Królestwa:

(1) w czasie pokoju po uzyskaniu zgody Komitetu Spraw Zagranicznych i pod nadzorem Marszałka Armii Królewskiej;

(2) w czasie stanu zagrożenia i stanu wojny na rozkaz Króla i pod dowództwem Marszałka Armii Królewskiej.

6. Jeżeli w czasie przebywania sił zbrojnych krajów poza granicami Królestwa ogłoszono stan zagrożenia lub stan wojny, siły te przechodzą pod dowództwo Marszałka Armii Królewskiej.

Art. 6. [Prywatne formacje zbrojne]

1. Jeżeli jest to w danym kraju dozwolone, obywatele mogą tworzyć i zrzeszać się w prywatnych formacjach zbrojnych.

2. Dowodzący prywatnymi formacjami zbrojnymi pozostają do dyspozycji Króla i Marszałka Armii Królewskiej podczas stanu wojny. Nadzór nad ich działaniem wykonują dowódcy sił zbrojnych krajów.

3. Prywatne formacje zbrojne przemieszczają się poza granicami Królestwa na własną odpowiedzialność.

4. Jeżeli w czasie przebywania prywatnych formacji zbrojnych poza granicami Królestwa ogłoszono stan wojny, prywatne formacje zbrojne mają obowiązek stosować się od tej chwili do rozkazów Marszałka Armii Królewskiej.

Art. 7. [Przepisy karne]

1. Kto dowodząc formacją zbrojną nie stosuje się do rozkazów, podlega karze ograniczenia wolności. Sąd może orzec również zakaz prowadzenia działalności wojskowej lub paramilitarnej na okres od 3 do 6 miesięcy.

2. Kto dowodząc formacją zbrojną podejmuje działania zbrojne na terytorium Królestwa przeciw innym formacjom zbrojnym lub w celu przejęcia władzy, podlega karze ograniczenia wolności albo karze banicji.

3. Tej samej karze podlega, kto dowodząc formacją zbrojną samowolnie podejmuje działania zbrojne przeciw formacjom zbrojnym mieszkańców innych państw wirtualnych albo przeciw innym państwom wirtualnym. Sąd orzeka również o przepadku przedmiotów, których użyto do samowolnego podjęcia działań zbrojnych.

Art. 8. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Karolina Aleksandra