Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

U — Obywatelstwo, stały pobyt i CRM [t.j.]

BPSK nr 6262

USTAWA
z dnia 20 grudnia 2016 roku
[t.j. z dnia 28 marca 2018 r.]

o obywatelstwie, prawie stałego pobytu i Centralnym Rejestrze Mieszkańców

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. Ustawa normuje:
1) tryb i warunki nabycia oraz utraty obywatelstwa;
2) treść prawa stałego pobytu, tryb i warunki jego nabycia oraz utraty;
3) zasady korzystania z urlopu;
4) tryb i przesłanki stwierdzenia zaprzestania aktywności;
5) funkcjonowanie Centralnego Rejestru Mieszkańców, zwanego dalej „rejestrem”.

Art. 2. 1. Określenie „przebywający” określa osobę, która przebywa na terytorium Królestwa Dreamlandu, a w szczególności jest użytkownikiem forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.
2. Określenie „stały rezydent” oznacza mającego prawo stałego pobytu.
3. Określenie „mieszkaniec” oznacza:
1) obywatela;
2) stałego rezydenta.

DZIAŁ II
OBYWATELSTWO I PRAWO STAŁEGO POBYTU

Rozdział 1
Prawa i obowiązki niebędącego mieszkańcem

Art. 3. Przebywający, który nie jest mieszkańcem, ma prawa i obowiązki stałego rezydenta, z zastrzeżeniem:
1) prawa i możności sprawowania funkcji publicznych;
2) możności korzystania z systemu informatycznego Królestwa Dreamlandu, jak również praw, możności i obowiązków, których wykonywanie odbywa się koniecznie za jego pośrednictwem, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Rozdział 2
Prawo stałego pobytu

Art. 4. Stały rezydent ma prawa i obowiązki obywatela, z zastrzeżeniem:
1) prawa i możności sprawowania urzędów państwowych;
2) praw wyborczych i obowiązku wyborczego;
3) obowiązku i możności głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Art. 5. Przebywający, który nie jest mieszkańcem, może nabyć prawo stałego pobytu przez wyrażenie takiej woli.

Art. 6. Obywatel nabywa prawo stałego pobytu, gdy zrzekł się obywatelstwa.

Art. 7. Stały rezydent traci prawo stałego pobytu, gdy:
1) nabył obywatelstwo;
2) zaprzestał aktywności;
3) został prawomocnie skazany na karę eliminacji.

Rozdział 3
Obywatelstwo

Art. 8. Przebywający, który nie ma obywatelstwa, może nabyć je przez wyrażenie takiej woli.

Art. 8a. 1. Kto, nabywszy obywatelstwo po raz pierwszy, nie opublikował w ciągu 7 dni od tego czasu co najmniej jednej wypowiedzi na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu, traci obywatelstwo.
2. Utratę obywatelstwa na tej zasadzie stwierdza Minister Ksiąg i Rejestrów.

Art. 9. Mający obywatelstwo traci je, gdy:
1) zrzekł się obywatelstwa;
2) zaprzestał aktywności;
3) mając możność oddania głosu w wyborach Premiera Rządu Królewskiego, referendum ogólnonarodowym bądź głosowaniu powszechnym w sprawie odwołania Premiera Rządu Królewskiego, zaniechał tego;
4) został prawomocnie skazany na karę eliminacji.

Art. 10. Utratę obywatelstwa wskutek zaniechania oddania głosu w wyborach albo w referendum ogólnokrajowym stwierdza Król.

DZIAŁ III
URLOP I ZAPRZESTANIE AKTYWNOŚCI

Rozdział 1
Urlop

Art. 11. Mieszkaniec może skorzystać z urlopu.

Art. 12. 1. Urlop trwa do czasu, gdy mieszkaniec zakończył go albo opublikował wypowiedź na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu, jednak nie dłużej niż 2 miesiące.
2. Mieszkaniec nie może rozpocząć urlopu, jeżeli od dnia zakończenia jego porzedniego urlopu nie upłynęła liczba dni co najmniej równa połowie liczby dni, przez które trwał poprzedni urlop.

Art. 13. 1. Mieszkańca będącego w trakcie urlopu uważa się za nieobecnego w Królestwie Dreamlandu.
2. Obywatel będący w trakcie urlopu nie głosuje w wyborach ani referendach ogólnokrajowych.

Rozdział 2
Zaprzestanie aktywności

Art. 14. Mieszkaniec może zaprzestać aktywności.

Art. 15. 1. Przyjmuje się, że mieszkaniec zaprzestał aktywności, gdy upłynęły 3 miesiące od dnia, kiedy po raz ostatni zalogował się do systemu informatycznego Królestwa Dreamlandu albo na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.
2. Bieg terminu z ust. 1 ulega zawieszeniu na czas urlopu mieszkańca.
3. Zaprzestanie aktywności stwierdza Minister Ksiąg i Rejestrów.

Art. 16. 1. Byłego mieszkańca, który zaprzestał aktywności, Król na jego żądanie przywraca do aktywności.
2. Przywrócony do aktywności nabywa na powrót utracone wskutek zaprzestania aktywności obywatelstwo albo prawo stałego pobytu.
3. Żądanie przywrócenia do aktywności wyraża się w miejscu i w formie określonej przez Króla.

DZIAŁ IV
CENTRALNY REJESTR MIESZKAŃCÓW

Art. 17. 1. Minister Ksiąg i Rejestrów prowadzi spis mieszkańców i byłych mieszkańców, zwanych dalej łącznie „osobami rejestrowanymi”, pod nazwą „Centralny Rejestr Mieszkańców”, zwany dalej „rejestrem”.
2. Rejestr jest częścią systemu informatycznego Królestwa Dreamlandu.

Art. 18. Wyłącznie za pośrednictwem rejestru można ważnie wyrazić wolę:
1) nabycia obywatelstwa albo prawa stałego pobytu;
2) zrzeczenia się obywatelstwa;
3) rozpoczęcia albo zakończenia urlopu;
4) zaprzestania aktywności.

Art. 19. 1. Kto nie jest osobą rejestrowaną, może wpisać się do rejestru, jednocześnie oświadczając wolę nabycia obywatelstwa albo prawa stałego pobytu.
2. Kto wpisał się do rejestru, choć był osobą rejestrowaną jako były mieszkaniec, zawiadamia o tym Króla. Na takie zawiadomienie Król łączy albo poleca Królewskim Służbom Informatycznym połączyć wcześniejszy wpis osoby rejestrowanej w rejestrze z wpisem nowo utworzonym.

Art. 20. 1. Minister Ksiąg i Rejestrów w porozumieniu z Szefem Królewskich Służb Informatycznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres informacji o osobach rejestrowanych przechowywanych w rejestrze oraz:
a) zakres, w jakim informacje te może odczytywać i modyfikować osoba rejestrowana, której dotyczą,
b) zakres, w jakim informacje te są udostępniane publicznie;
2) warunki i sposób wpisania się do rejestru.
2. Osoba rejestrowana powinna móc odczytywać informacje jej dotyczące, a przechowywane w rejestrze, w jak najszerszym zakresie. Dopuszczalne są wyłącznie ograniczenia potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego Królestwa Dreamlandu.
3. Informacje przechowywane w rejestrze powinny być udostępniane publicznie w możliwie szerokim zakresie, a przy tym z poszanowaniem prywatności osób rejestrowanych i z zachowaniem bezpieczeństwa systemu informatycznego Królestwa Dreamlandu.
4. Nie można ustanowić takich warunków wpisania się do rejestru, które nie są niezbędne ze względu na charakter państwa wirtualnego.

Art. 21. 1. Król, Królewskie Służby Informatyczne i Minister Ksiąg i Rejestrów administrują rejestrem, w szczególności — w zakresie swojej właściwości — mogą odczytywać i modyfikować przechowywane w nim informacje.
2. Wasal królewski administruje rejestrem w części obejmującej mieszkańców baliwatu, nad którym sprawuje władzę. Lord Gubernator Domeny Królewskiej administruje rejestrem w części obejmującej mieszkańców Domeny Królewskiej.
3. Organy państwowe — w zakresie swojej właściwości — mogą żądać od Króla, Królewskich Służb Informatycznych albo Ministra Ksiąg i Rejestrów odczytania lub modyfikacji informacji przechowywanych w rejestrze. Tegoż samego mogą żądać organy baliwatów i Domeny Królewskiej odpowiednio od właściwego wasala królewskiego i od Lorda Gubernatora Domeny Królewskiej.

DZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 22. Traci moc ustawa federalna z dnia 17 sierpnia 2016 r. o obywatelstwie i stałym pobycie.

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Edward II, r.