Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

U — Instytucje [t.j.]

USTAWA
z dnia 21 października 2016 r.
[t.j. z dnia 28 marca 2018 r.]

o instytucjach

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1. [Cel ustawy i definicje]
1. Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji instytucji.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(1) ustawie – rozumie się przez to federalny lub krajowy akt normatywny;
(2) rejestrze – rozumie się przez to Centralny Rejestr Instytucji i Przedsiębiorstw;
(3) instytucji – rozumie się przez to podmiot realizujący zadania publiczne lub społeczne;
(4) instytucji publicznej – rozumie się przez to instytucję obsługującą organ administracji publicznej lub ustanowioną w celu należytego wykonywania zadań publicznych lub społecznych;
(5) instytucji prywatnej – rozumie się przez to instytucję o dowolnej formie prawnej niezastrzeżonej dla instytucji publicznych, stanowiącą własność prywatną;
(6) instytucji nieformalnej – rozumie się przez to instytucję prywatną stanowiącą własność jednej osoby fizycznej;
(7) federalnej instytucji publicznej – rozumie się przez to instytucję publiczną podlegającą organom władzy federalnej Królestwa;
(8) zadaniu publicznym – rozumie się przez to każde działanie administracji publicznej, które realizuje ona na podstawie ustaw.

Art. 2. [Rejestracja]
1. Instytucje podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru w wyodrębnionym dla nich dziale.
2. Obowiązkiem wpisu do rejestru nie są objęte instytucje nieformalne.
3. Wpisu instytucji do rejestru dokonuje się na wniosek złożony w systemie informatycznym.
4. Elementy wniosku określa rozporządzenie Ministra Ksiąg i Rejestrów.
5. We wniosku o rejestrację instytucji prywatnej należy podać listę właścicieli instytucji. Jeżeli osoba rejestrująca nie poda listy właścicieli domniemywa się, że to ona jest jej właścicielem.
6. Wniosek rozpoznaje Minister Ksiąg i Rejestrów.
7. Instytucja wpisana do rejestru dysponuje numerem identyfikacyjnym.

Art. 3. [Osobowość prawna]
1. Instytucje prywatne nabywają osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.
2. Instytucje publiczne nabywają osobowość prawną z chwilą powołania na podstawie właściwego aktu prawnego. Instytucją publiczną może być również wyodrębniona jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli akt prawny tak stanowi.
3. Instytucja dysponuje wyodrębnionym majątkiem, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania na swój rachunek, a w przypadku instytucji publicznych nieposiadających osobowości prawnej na rachunek nadrzędnej instytucji publicznej.
4. Instytucja nieformalna nie dysponuje wyodrębnionym majątkiem. Jej właściciel odpowiada całym swoim majątkiem za jej działalność.

Art. 4. [Działalność odpłatna i nieodpłatna, działalność gospodarcza]
1. Instytucja prywatna ma prawo prowadzić działalność odpłatną lub nieodpłatną.
2. Instytucja prywatna wpisana do rejestru ma prawo prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów instytucji prywatnej.
3. Instytucja publiczna ma prawo ustanawiać i pobierać opłaty za świadczone przez siebie zadania. Opłatami nie mogą być objęte zadania publiczne, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 5. [Hierarchia funkcjonowania]
1. Instytucje publiczne funkcjonują w sposób hierarchiczny na zasadach nadrzędności, podległości i równorzędności.
2. Hierarchię federalnych instytucji publicznych mogą określić organy pierwszego rzędu, o których mowa w art. 6 Ustawy Federalnej z dnia 21 lipca 2016 roku o finansach publicznych, zgodnie z przyporządkowaniem finansowym podmiotów finansów publicznych.

Art. 6. [Likwidacja instytucji]
1. Likwidacji instytucji prywatnej wpisanej do rejestru dokonuje się poprzez wykreślenie jej z rejestru przez właściciela po uregulowaniu zobowiązań i zbyciu majątku.
2. Likwidacji instytucji nieformalnej dokonuje się przez obwieszczenie tego faktu na forum dyskusyjnym Królestwa przez jej właściciela.
3. Likwidacji instytucji publicznej dokonuje się w zgodzie z odrębnymi przepisami, a gdy takich brak na podstawie właściwego aktu prawnego tworzącego instytucję publiczną wydanego przez uprawniony organ władzy publicznej.

Art. 7. [Federalne instytucje publiczne istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy]
Federalne instytucje publiczne nieobsługujące konstytucyjnych organów władzy publicznej, a także Komisarza Wyborczego Królestwa, Królewskich Służb Informatycznych, Heroldii Królestwa, Uniwersytetu Królewskiego, sił zbrojnych i prokuratury, i istniejące w momencie wejścia w życie niniejszej ustawy obowiązane są uzyskać statut nadany przez organ określony w rozporządzeniu, które wydaje w tej sprawie Minister Ksiąg i Rejestrów.

Art. 8. [Przepis końcowy]
Niniejsza ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Edward II, r.