Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

W SK 2008/13/I [PGK v. Kalicki]

BPSK nr 698
LDKD #28137

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 28 sierpnia 2008 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym w składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior Artur Piotr

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27 lipca – 28 sierpnia 2008 roku
sprawy SK 2008/13/I
z oskarżenia: Prokuratora Generalnego Królestwa
przeciwko: Józefowi markizowi Kalickiemu
oskarżonemu o to, że: dniu 5 maja 2008 roku o godzinie 21:49 w systemie
newsów strony głównej Królestwa Dreamlandu:
http://www.dreamland.net.pl/index.php?id=news&nws=662, w czasie trwania
referendum ogólnonarodowego (5 – 12 kwiecień 2008 roku) publicznie prowadził
kampanię w związku ze sprawą poddaną pod referendum,
– tj. o czyn z art. 16 dekretu królewskiego z dnia 28 marca 2008 roku o
referendum ogólnonarodowym

orzeka, co następuje:

I. Oskarżonego Józefa markiza Kalickiego uznaje za winnego dokonania
zarzucanego mu czynu, wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 16 dekretu
królewskiego z dnia 28 marca 2008 roku o referendum ogólnonarodowym (LDKD
#25413), i za to na tej podstawie wymierza oskarżonemu karę 30 stawek
dziennych grzywny, ustalając wartość jednej stawki na 1.000 D.
II. Zasądza od oskarżonego Józefa markiza Kalickiego na rzecz Skarbu
Królestwa – Prokuratora Generalnego Królestwa kwotę 1.500 D tytułem zwrotu
kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

(1)
Pełen zapis przebiegu rozprawy dostępny jest w Pałacu Sprawiedliwości – Sala
Rozpraw IV.

(2)
Oskarżony przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył wniosek o dobrowolne
poddanie się karze, zaś przyznanie to nie wzbudziło zastrzeżeń Sądu
Królestwa, co umożliwiło wydanie wyroku skazującego zgodnie z wnioskiem
oskarżonego.

(3)
O kosztach postępowania orzeczono mając na względzie, że oskarżony przegrał
sprawę, zaś oskarżyciel poniósł koszt opłaty od aktu oskarżenia w kwocie
1.500 D.

Prezes Sądu Królestwa
(-) Artur Piotr, RS.

POUCZENIE
Od niniejszego wyroku jako wydanego w I instancji stronie mającej interes
prawny przysługuje apelacja, którą należy wnieść na adres Prezesa Sądu
Królestwa, w terminie 7 dni od urzędowego ogłoszenia wyroku.